• zaloguj się
 • utwórz konto

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Mechanika i budowa maszyn - studia prowadzone w języku angielskim

Szczegóły
Kod WMEMXCSMang
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Mechanicznej
Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów stacjonarne cywilne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 30
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu from 8:00 am to 3:00 pm (in January-February on Thursdays from 8:00 am to 6:00 pm)
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.11.2023 00:00 – 01.02.2024 23:59)

O studiowaniu...

Informacje ogólne

Kierunek „mechanika i budowa maszyn” należy do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i dyscypliny naukowej Inżynieria Mechaniczna. W czasie studiów II stopnia wiedza inżynierska zostaje uzupełniona o wiedzę zaawansowaną. Oferowane są cztery specjalności kształcenia: maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe, mechatronika i diagnostyka samochodowa, pojazdy samochodowe i specjalne oraz techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej.

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku „mechanika i budowa maszyn”, zgodnie z posiadaną rozszerzoną i pogłębioną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi uzyskanymi podczas studiów, będą przygotowani – w zależności od ścieżek wyboru treści kształcenia specjalistycznego – do pracy w następujących jednostkach:

specjalność maszyny inżynieryjno-budowlane i drogowe

 • przedsiębiorstwa budowlane, budownictwa inżynieryjnego, budowy dróg samochodowych,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą, wypożyczaniem, leasingiem, obsługą i remontami maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych,
 • instytuty branżowe, biura projektowe oraz zakłady produkcji maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych,
 • organy administracji rządowej i samorządowej;

specjalność mechatronika i diagnostyka samochodowa

 • przedsiębiorstwa transportowe/komunikacyjne,
 • przedsiębiorstwa produkcji samochodów i ich zespołów,
 • stacje diagnostyczne oraz warsztaty naprawy samochodów,
 • sieci sprzedaży i ubezpieczeń samochodów,
 • instytuty/centra badawczo-rozwojowe samochodowe;

specjalność pojazdy samochodowe i specjalne

 • przedsiębiorstwa transportowe i komunikacyjne,
 • dystrybucja samochodów i części zamiennych,
 • zakłady produkcji i naprawy pojazdów samochodowych i specjalnych i ich podzespołów,
 • stacje obsługi i diagnostyki pojazdów samochodowych i specjalnych,
 • instytuty badawcze, jednostki podległe MON i MSWiA,
 • firmy ubezpieczeniowe;

specjalność techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej

 • biura projektowe, zespoły obliczeniowe,
 • instytuty badawcze oraz ośrodki badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw reprezentujących inżynierię mechaniczną, budownictwo, lotnictwo, transport i in.,
 • firmy świadczące usługi rynkowe CAD/CAM/CAE. 

Opłaty

Obywatele polscy nie ponoszą opłat za kształcenie na studiach prowadzonych w języku angielskim.

Program studiów

Program studiów II stopnia- Mechanika i budowa maszyn

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/master-studies-in-english-mechanical-engineering/

Dostarczenie dokumentów

Po zarejestrowaniu w systemie internetowym IRK musisz dostarczyć (do 1 lutego 2024 r.) do uczelni osobiście, poprzez upoważnioną osobę lub pocztą:

 • wydrukowaną z systemu ankietę osobową kandydata na studia drugiego stopnia,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być zaświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia),
 • dokument potwierdzający przebieg dotychczasowych studiów: suplement, indeks lub karta przebiegu studiów,
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
 • ewentualnie inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje. 

W przypadku dokumentów zagranicznych:

 • wydrukowaną z systemu ankietę osobową kandydata na studia drugiego stopnia,
 • dyplom zagraniczny opatrzony apostille wraz z suplementem lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w kraju, w którym został wydany (oryginał),
 • tłumaczenie dyplomu ora suplementu na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości (oryginał),
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 (oryginał),
 • kopię paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości (oryginał do wglądu).

Więcej informacji na temat rekrutacji : https://www.wojsko-polskie.pl/wat/recruitment-for-studies-in-english-second-degree-studies/

 


Zasady rekrutacji

Uruchomienie rekrutacji na określony kierunek  i formę studiów uzależnione jest od ustalenia przez rektora limitu przyjęć na ten kierunek i formę studiów.

Uruchomienie określonego kierunku i formy studiów uwarunkowane jest liczbą kandydatów.

O przyjęcie na określony kierunek studiów II stopnia może ubiegać się wyłącznie kandydat posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na tym kierunku lub niżej wymienionych kierunkach pokrewnych:

 • automatyka i robotyka,
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna,
 • biogospodarka,
 • energetyka,
 • logistyna,
 • lotnictwo i kosmonautyka,
 • mechatronika,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji.

W przypadku kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia innego kierunku studiów lub dyplomem ukończenia studiów poza granicami Rzeczypospolitej Polski, komisja rekrutacyjna rozstrzyga czy kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na wybranym kierunku studiów.

Na zakres postępowania kwalifikacyjnego składa się:

 • sporządzenie list rankingowych;
 • podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia na studia poprzez wpisanie na listę studentów.

Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia II stopnia poprzez wpisanie na listę studentów podejmuje komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów;
 • wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio ukończonych studiów;
 • stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów;
 • wynik ukończenia studiów.

 

dane będące podstawą naliczenia punktów rankingowych

liczba

punktów rankingowych

kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio ukończonych studiów (decyduje komisja) 0 - 50

stopień zgodności efektów kształcenia (ustala komisja)

S

wynik ukończenia uprzednio ukończonych studiów

5w

Sx0,5

5

Sx0,45

4+

Sx0,4

4

Sx0,3

3+

Sx0,2

3

Sx0,1