• zaloguj się
 • utwórz konto

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Lotnictwo i kosmonautyka - studia prowadzone w języku angielskim

Szczegóły
Kod WMTLXCSIang
Jednostka organizacyjna Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Kierunek studiów Lotnictwo i kosmonautyka
Forma studiów stacjonarne cywilne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 20
Czas trwania 7 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa
Wymagany dokument
 • Świadectwo dojrzałości lub inny dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (01.04.2024 00:00 – 22.07.2024 23:59)

Absolwent kierunku „Lotnictwo i kosmonautyka” będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do kierowania grupą ludzi oraz specjalistyczne umiejętności zawodowe, umożliwiające kierowanie eksploatacją sprzętu lotniczego. Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu technologii lotniczych i kosmicznych w zakresie uprawnień technicznych, pozwalających na kierowanie eksploatacją statków powietrznych. Proces kształcenia oparty jest na wiedzy z następujących dziedzin: mechanika, aerodynamika, materiały i technologie lotnicze, elektrotechnika, elektronika i technika mikroprocesorowa, automatyka, informatyka stosowana oraz teoria obsługi technicznej statków powietrznych.

Studia prowadzone dla obywateli polskich i cudzoziemców w języku angielskim. Kandydat musi przedstawić certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

Opłaty za studia

Obywatele polscy nie ponoszą opłat za kształcenie na studiach prowadzonych w języku angielskim.

Program studiów

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/bachelor-studies-in-english-aeronautics-and-astronautics/

Dostarczenie dokumentów

Jeśli po ogłoszeniu wyników postępowania rekrutacyjnego zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia, tj. wpisania na listę studentów, w dniach 26 lipca – 1 sierpnia 2024 r. zobowiązany jesteś – osobiście, przez inną osobę lub za pośrednictwem poczty – dostarczyć do Akademii następujące dokumenty:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości* – oryginał lub odpis OKE lub kserokopię potwierdzoną notarialnie do wglądu;
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2;
 • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową z IRK (do pobrania z IRK>Zgłoszenia rekrutacyjne>dokumenty i dalsze kroki);
 • wydrukowane i podpisane ślubowanie (do pobrania z IRK>Zgłoszenia rekrutacyjne>dokumenty i dalsze kroki);
 • ewentualnie dokumenty potwierdzające osiągnięcia na olimpiadach;

*W przypadku przesłania dokumentów pocztą, świadectwo dojrzałości musi być w oryginale lub w postaci kserokopii potwierdzonej przez notariusza.

* Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej dostarcza dodatkowo (jeśli nie zrobił tego na etapie rejestracji) tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego wraz z oryginałem świadectwa opatrzonym apostille.


Zasady rekrutacji

Uruchomienie rekrutacji na określony kierunek i formę studiów uzależnione jest od ustalenia przez rektora limitu przyjęć na ten kierunek i formę studiów.

Uruchomienie określonego kierunku i formy studiów uwarunkowane jest liczbą kandydatów.

Na studia może być przyjęta wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości lub inne dokumenty uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwane dalej „świadectwem dojrzałości”.

Proces rekrutacji na studia, obejmuje:

 • proces rejestracji;
 • postępowanie kwalifikacyjne kończące się przyjęciem na studia poprzez wpisanie na listę studentów określonego kierunku studiów.

Proces rejestracji obejmuje:

 • założenie indywidualnego konta w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) dostępnej na stronie internetowej WAT;
 • wypełnienie w IRK elektronicznego podania-ankiety osobowej, w tym określenie preferowanych kierunków studiów;
 • przesłanie poprzez IRK aktualnej kolorowej fotografii w formie cyfrowej (wykonanej zgodnie z określonymi tam wymogami);
 • przesłanie poprzez IRK wyników zamieszczonych na świadectwie dojrzałości oraz informacji o olimpiadach i konkursach uwzględnianych w procesie rekrutacji;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto, którego indywidualny numer jest generowany w IRK.

Podstawą naliczania punktów rankingowych są wyniki zamieszczone na świadectwie dojrzałości z przedmiotów (może nie być wszystkich wymienionych przedmiotów):

 • matematyka (do 45 pkt. rankingowych)
 • język obcy (do 20 pkt. rankingowych)
 • język polski (do 5 pkt. rankingowych)
 • fizyka (do 30 pkt. rankingowych)

Dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” (wyniki procentowe), brane są pod uwagę wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego.

Dla kandydata ze świadectwem „starej matury” (skala ocen od 2 do 6), brane są pod uwagę oceny uzyskane w czasie egzaminu dojrzałości z części pisemnej lub z części ustnej.

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma:

 • określony przedmiot na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub dwujęzycznym;
 • dwa języki obce;
 • określony przedmiot pisemnie i ustnie (dotyczy kandydata ze „starą maturą”)

to podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych.

O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba naliczonych punktów rankingowych.

Jeśli kandydat posiada świadectwo dojrzałości uzyskane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, na tym etapie składa (bezpośrednio lub przez system IRK) tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego wraz z oryginałem opatrzonym apostille. 

Dostarczenie powyższych dokumentów jest niezbędne do naliczenia punktów rankingowych. 

Kandydat posiadający zagraniczne świadectwo dojrzałości nie wprowadzi samodzielnie wyników z egzaminów.

Jeżeli kandydat jest laureatem lub finalistą stopnia centralnego olimpiady językowej, to otrzymuje za język obcy (za język polski w przypadku Olimpiady Literatury i Języka Polskiego) maksymalną liczbę punktów rankingowych. 

Maksymalną liczbę punktów rankingowych (100 pkt.) otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad i konkursów, o których mowa
w
uchwale Senatu WAT nr 134 WAT/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2024/2025.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest dostarczyć do WAT w terminie określonym w harmonogramie:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości* – oryginał lub odpis OKE lub kserokopię potwierdzoną notarialnie do wglądu;
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2;
 • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową z IRK (do pobrania z IRK>Zgłoszenia rekrutacyjne>dokumenty i dalsze kroki);
 • wydrukowane i podpisane ślubowanie (do pobrania z IRK>Zgłoszenia rekrutacyjne>dokumenty i dalsze kroki);
 • ewentualnie dokumenty potwierdzające osiągnięcia na olimpiadach;

*W przypadku przesłania dokumentów pocztą, świadectwo dojrzałości musi być w oryginale lub w postaci kserokopii potwierdzonej przez notariusza.

Więcej informacji o procesie rekrutacji na stronie WAT

Zasady rekrutacji – druga tura (rekrutacja uzupełniająca)

W przypadku wolnych miejsc, na określonych kierunkach studiów przeprowadza się kolejną turę rekrutacji. W kolejnych turach rekrutacji mogą brać udział jedynie kandydaci niezakwalifikowani w turach poprzednich. Kandydaci zakwalifikowani w pierwszej turze, aby uczestniczyć w drugiej turze, muszą zrezygnować z dotychczasowej kwalifikacji.

W drugiej turze przyjmowani będą kandydaci, którzy:

 • uzyskali co najmniej minimalną liczbę punktów rankingowych*, ustaloną dla określonego kierunku studiów;
 • złożyli w IRK zgłoszenie rekrutacyjne w drugiej turze (przypisane do właściwego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów);
 • przedłożyli w Sekcji ds. Rekrutacji oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości.

Kandydaci z pierwszej tury, którzy wnieśli opłatę rekrutacyjną, nie wnoszą dodatkowych opłat.

W drugiej turze liczy się kolejność zgłoszeń.

Podstawa prawna:
Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 87/WAT/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2024/2025