Budownictwo (SW)


W mocy od: 16 października 2020

Zasady kwalifikacji

Wskazówki dotyczące zapisu na studia (kliknij) >>> INSTRUKCJA

Zasady rekrutacji

Na studia wojskowe może być przyjęta osoba która:

Proces rejestracji obejmuje:

Na zakres postępowania rekrutacyjnego na studia wojskowe składają się:

Podstawą naliczania punktów rankingowych są wyniki zamieszczone na świadectwie dojrzałości z przedmiotów (może nie być wszystkich wymienionych przedmiotów):

Dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” (wyniki procentowe), brane są pod uwagę wyłącznie wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Dla kandydata ze świadectwem „starej matury” (skala ocen od 2 do 6), brane są pod uwagę oceny uzyskane w czasie egzaminu dojrzałości z części pisemnej lub z części ustnej.

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma:

- to podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych.

O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba naliczonych punktów rankingowych. W przypadku kandydatów z taką samą liczbą punktów rankingowych, o kolejności na liście rankingowej decyduje liczba punktów rankingowych z matematyki.

Maksymalną liczbę punktów rankingowych (100 pkt.) otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad i konkursów, o których mowa w uchwale Senatu WAT nr 52/WAT/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023. Warunkiem uzyskania maksymalnej liczby punktów rankingowych jest spełnienie innych wymagań dotyczących studiów wojskowych.

                                 Wymagane dokumenty - dostarczane do Sekcj ds. Rekrutacji

Do 01 lipca

Do 11-15 lipca

·         wniosek o powołanie do służby wojskowej wraz z kwestionariuszem osobowym ( wpisz datę oraz podpisz te dokumenty w odpowiednich miejscach)*,

·         wydrukowana ankieta osobowa  z IRK*,

·         życiorys (w formie opisowej, odręcznie podpisany wraz z datą),

·         odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał !!!)

·         pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych*.

         kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),

         zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (wydane nie wcześniej niż 30 dni  przed stawieniem się na rozmowę i w formie ,,klasycznej-papierowej,,).

 * Dokumenty do pobrania w IRK w zakładce ,,zgłoszenia rekrutacyjne,, i dalej ,,dokumenty i dalsze kroki,,.

  Dokumenty (w formie zgodnej z tabelką) można wysłać pocztą na adres:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

im. Jarosława Dąbrowskiego 

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00 -908 Warszawa

 

Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, składa dodatkowo tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego oraz apostile do oryginału świadectwa dojrzałości. W przypadku gdy odrębne przepisy nie stanowią inaczej, również zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, a w przypadku braku takiego miejsca - kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę WAT.

Więcej informacji o zasadach rekrutacji na stronie https://www.wojsko-polskie.pl/wat/proces-rekrutacji-na-studia-cywilne-pierwszego-stopnia/