• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Inżynieria bezpieczeństwa (SW)

Szczegóły
Kod WMTSXWSJ
Jednostka organizacyjna Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Kierunek studiów Inżynieria bezpieczeństwa
Forma studiów stacjonarne wojskowe
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 10 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu od 8:00 do 15:00 (w okresie lipiec-wrzesień w czwartek od 8:00 do 18:00)
Wymagany dokument
 • Świadectwo dojrzałości lub inny dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (01.03.2022 00:00 – 11.07.2022 08:00)

Wirtualny Dzień Otwarty

 

Informacje ogólne

Inżynieria bezpieczeństwa wyrosła z problemów związanych z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniu (tj. warunkowej możliwości powstania strat) ogółu ludzkości i całego środowiska naturalnego jak i dóbr cywilizacji przez katastrofy obiektów technicznych ze wszystkich obszarów techniki (energetyki jądrowej, przemysłu chemicznego, transportu, przemysłu wydobywczego, budownictwa, przemysłu zbrojeniowego itd.), zjawiska naturalne (trzęsienia ziemi, huragany, lawiny, powodzie itp.) oraz umyślne destrukcyjne działanie ludzi (działania terrorystyczne i akty sabotażu).

Celem inżynierii bezpieczeństwa jest racjonalna maksymalizacja ochrony ludzi, środowiska naturalnego i dóbr cywilizacji. Cel ten jest urzeczywistniany przez kombinację zadań dwóch zasadniczych dziedzin, z których składa się inżynieria bezpieczeństwa: inżynierii bezpieczeństwa technicznego oraz inżynierii bezpieczeństwa cywilnego. Inżynieria bezpieczeństwa technicznego zajmuje się takim zaprojektowaniem, zbudowaniem, eksploatacją oraz likwidacją obiektów technicznych, by zminimalizować możliwość i rozmiar ich negatywnego oddziaływania na otoczenie (ludzi, środowisko naturalne oraz dobra cywilizacji).

Inżynieria bezpieczeństwa cywilnego zajmuje się ograniczaniem i usuwaniem negatywnych skutków (szkód) wywołanych bezpośrednio przez zjawiska naturalne, katastrofy obiektów technicznych i umyślne destrukcyjne działanie ludzi co stanowi również obszar działania inżynierii bezpieczeństwa publicznego. Studia na tym kierunku dają absolwentowi solidną podbudowę matematyczną, odpowiedni zakres wiedzy technicznej, podstawową wiedzę w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa (naturalnych, cywilizacyjnych i terrorystycznych) – ich przebiegu i skutków, problemów bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych, projektowania układów bezpieczeństwa, unormowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa cywilnego, systemów ratownictwa oraz funkcjonowania bezpieczeństwa cywilnego kraju.

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

Studia w charakterze kandydata na oficera zawodowego realizowane są jako jednolite studia magisterskie; trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika.

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

Wskazówki dotyczące zapisu na studia (kliknij) >>> INSTRUKCJA

Zasady rekrutacji

Na studia wojskowe może być przyjęta osoba która:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • zdała egzamin dojrzałości;
 • nie była karana/y sądownie;
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • ma ukończone 18 lat;
 • przedstawi pisemną zgodę na przeprowadzenie wobec siebie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Proces rejestracji obejmuje:

 • wypełnienie w IRK elektronicznego podania-ankiety osobowej, w tym określenie preferowanych kierunków studiów;
 • przesłanie poprzez IRK aktualnej kolorowej fotografii w formie cyfrowej (wykonanej zgodnie z określonymi tam wymogami);
 • przesłanie poprzez IRK wyników zamieszczonych na świadectwie dojrzałości oraz informacji o olimpiadach i konkursach uwzględnianych w procesie rekrutacji;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

Na zakres postępowania rekrutacyjnego na studia wojskowe składają się:

 • rejestracja w IRK i złożenie do rektora wniosku o powołanie do służby kandydackiej;
 • sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadzony w WAT (uzyskanie min. 3 pkt);
 • rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie predyspozycji do studiów w WAT oraz motywacji do zawodu oficera (uzyskanie min. 5 pkt);
 • analiza wyników ze świadectwa dojrzałości;
 • test ze znajomości języka angielskiego dla osób, które nie mają wyniku z tego języka na świadectwie dojrzałości (uzyskanie min. 6 pkt);
 • badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu stwierdzenie, czy stan zdrowia kandydata pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej.

Podstawą naliczania punktów rankingowych są wyniki zamieszczone na świadectwie dojrzałości z przedmiotów (może nie być wszystkich wymienionych przedmiotów):

 • matematyka (do 45 pkt. rankingowych)
 • język angielski (do 20 pkt. rankingowych)
 • język polski (do 5 pkt. rankingowych)
 • fizyka (do 30 pkt. rankingowych)

Dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” (wyniki procentowe), brane są pod uwagę wyłącznie wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Dla kandydata ze świadectwem „starej matury” (skala ocen od 2 do 6), brane są pod uwagę oceny uzyskane w czasie egzaminu dojrzałości z części pisemnej lub z części ustnej.

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma:

 • określony przedmiot na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub dwujęzycznym;
 • określony przedmiot pisemnie i ustnie (dotyczy kandydata ze „starą maturą”)

- to podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych.

O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba naliczonych punktów rankingowych. W przypadku kandydatów z taką samą liczbą punktów rankingowych, o kolejności na liście rankingowej decyduje liczba punktów rankingowych z matematyki.

Maksymalną liczbę punktów rankingowych (100 pkt.) otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad i konkursów, o których mowa w uchwale Senatu WAT nr 52/WAT/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023. Warunkiem uzyskania maksymalnej liczby punktów rankingowych jest spełnienie innych wymagań dotyczących studiów wojskowych.

Wymagane dokumenty - dostarczane do Sekcj ds. Rekrutacji

Do 01 lipca

Do 11-15 lipca

·         wniosek o powołanie do służby wojskowej wraz z kwestionariuszem osobowym ( wpisz datę oraz podpisz te dokumenty w odpowiednich miejscach)*,

·         wydrukowana ankieta osobowa  z IRK*,

·         życiorys (w formie opisowej, odręcznie podpisany wraz z datą),

·         odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał !!!)

·         pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych*.

         kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),

         zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (wydane nie wcześniej niż 30 dni przed stawieniem się na rozmowę i w formie ,,klasycznej-papierowej,,).

 * Dokumenty do pobrania w IRK w zakładce ,,zgłoszenia rekrutacyjne,, i dalej ,,dokumenty i dalsze kroki,,.

  Dokumenty (w formie zgodnej z tabelką) można wysłać pocztą na adres:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

im. Jarosława Dąbrowskiego 

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00 -908 Warszawa

Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, składa dodatkowo tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego oraz apostile do oryginału świadectwa dojrzałości. W przypadku gdy odrębne przepisy nie stanowią inaczej, również zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, a w przypadku braku takiego miejsca - kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę WAT.

Więcej informacji o zasadach rekrutacji na stronie https://www.wojsko-polskie.pl/wat/proces-rekrutacji-na-studia-cywilne-pierwszego-stopnia/