• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA oraz JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - CYWILNE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Energetyka (NC)

Szczegóły
Kod WELDXCNI
Jednostka organizacyjna Wydział Elektroniki
Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów niestacjonarne cywilne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 50
Czas trwania 7 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu od 8:00 do 15:00 (w okresie lipiec-wrzesień w czwartek od 8:00 do 18:00)
Wymagany dokument
 • Świadectwo dojrzałości lub inny dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

O studiowaniu...

Informacje ogólne

Studia trwają trzy i pół roku, obejmują 7 semestrów i są przeznaczone dla osób cywilnych. Realizowane są przez 2 wydziały: Wydział Elektroniki oraz Wydział Inżynierii Mechanicznej. Wydział Elektroniki jest jednostką wiodącą. Kierunek studiów „energetyka” prowadzony na Wydziale Elektroniki jest przyporządkowany w większości do dwu dyscyplin dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych: Automatyka, elektronika i elektrotechnika (60%) oraz inżynieria mechaniczna (30%). Do osiągnięcia celów kształcenia przyjęto zrównoważony charakter studiów. W ich trakcie studenci uzyskują w pierwszej kolejności solidne podstawy wiedzy teoretycznej z matematyki, fizyki, chemii, mechaniki technicznej oraz elektrotechniki, które są niezbędne do przyswojenia w drugiej fazie studiów nowoczesnych zajęć kierunkowych i specjalistycznych, jak automatyka, mechanika płynów, termodynamika techniczna, maszyny elektryczne, technologia maszyn energetycznych, przesyłanie energii elektrycznej, projektowanie w energetyce, gospodarka energetyczna, itp.

W ramach kształtowania kompetencji społecznych studenci poznają elementy etyki zawodowej, bezpieczeństwa pracy, wybrane zagadnienia prawne oraz są zapoznawani z zagadnieniami ochrony własności intelektualnej. Ważnym aspektem kształtowania kompetencji inżynierskich jest też zapoznanie studentów z podstawami zarządzani i przedsiębiorczości. Kluczowym momentem studiów jest wybór na IV semestrze specjalności profilowanej szeroką bazą przedmiotów wybieralnych.

Na studiach I stopnia oferowane są następujące specjalności:

1. elektroenergetyka;

2. maszyny i urządzenia w energetyce.

Oferta przedmiotów pozatechnicznych obejmuje również kształcenie językowe, którego celem jest opanowanie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym na poziomie certyfikatu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Program studiów obejmuje 4 tygodnie praktyki zawodowej, która odbywa się w zakładach zgodnych z profilem studiów. Studia kończy obrona pracy dyplomowej, a absolwenci uzyskują tytuł inżyniera. Są jednocześnie przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Opłaty

 

Wysokość opłaty za semestr: Obywatele polscy - 3100 zł / Cudzoziemcy - 1450 €

Wysokość opłat ustalona jest w Decyzji Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 61/RKR/2023 z dnia 24 lutego 2023 r.


Zasady rekrutacji – pierwsza tura

Uruchomienie rekrutacji na określony kierunek i formę studiów uzależnione jest od ustalenia przez rektora limitu przyjęć na ten kierunek i formę studiów.
Uruchomienie określonego kierunku i formy studiów uwarunkowane jest liczbą kandydatów.

Na studia może być przyjęta wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości lub inne dokumenty uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwane dalej „świadectwem dojrzałości”.

 

Proces rekrutacji na studia, obejmuje:

 • proces rejestracji;
 • postępowanie kwalifikacyjne kończące się przyjęciem na studia poprzez wpisanie na listę studentów określonego kierunku studiów.

Proces rejestracji obejmuje:

 • założenie indywidualnego konta w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) dostępnej na stronie internetowej WAT;
 • wypełnienie w IRK elektronicznego podania-ankiety osobowej, w tym określenie preferowanych kierunków studiów;
 • przesłanie poprzez IRK aktualnej kolorowej fotografii w formie cyfrowej (wykonanej zgodnie z określonymi tam wymogami);
 • przesłanie poprzez IRK wyników zamieszczonych na świadectwie dojrzałości oraz informacji o olimpiadach i konkursach uwzględnianych w procesie rekrutacji;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto, którego indywidualny numer jest generowany w IRK.

 

Podstawą naliczania punktów rankingowych są wyniki zamieszczone na świadectwie dojrzałości z przedmiotów (może nie być wszystkich wymienionych przedmiotów):

 • matematyka (do 45 pkt. rankingowych)
 • język obcy (do 20 pkt. rankingowych)
 • język polski (do 5 pkt. rankingowych)
 • fizyka (do 30 pkt. rankingowych)

 

Dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” (wyniki procentowe), brane są pod uwagę wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego.

Dla kandydata ze świadectwem „starej matury” (skala ocen od 2 do 6), brane są pod uwagę oceny uzyskane w czasie egzaminu dojrzałości z części pisemnej lub z części ustnej.

 

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma:

 • określony przedmiot na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub dwujęzycznym;
 • dwa języki obce;
 • określony przedmiot pisemnie i ustnie (dotyczy kandydata ze „starą maturą”)

to podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych.

 

O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba naliczonych punktów rankingowych.

 

Jeśli kandydat posiada świadectwo dojrzałości uzyskane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, na tym etapie składa (bezpośrednio lub przez system IRK) tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego wraz z oryginałem opatrzonym apostille. 

Dostarczenie powyższych dokumentów jest niezbędne do naliczenia punktów rankingowych. 

Kandydat posiadający zagraniczne świadectwo dojrzałości nie wprowadzi samodzielnie wyników z egzaminów.

 

 

Jeżeli kandydat jest laureatem lub finalistą stopnia centralnego olimpiady językowej, to otrzymuje za język obcy (za język polski w przypadku Olimpiady Literatury i Języka Polskiego) maksymalną liczbę punktów rankingowych. 

Maksymalną liczbę punktów rankingowych (100 pkt.) otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad i konkursów, o których mowa w uchwale Senatu WAT nr 18/WAT/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2023/2024.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest dostarczyć do WAT w terminie określonym w harmonogramie:

 • ankietę osobową wydrukowaną z IRK
 • kopię świadectwa dojrzałości - oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WAT;
 • kopie dyplomów olimpiad i konkursów uwzględnianych w procesie rekrutacji, o których mowa powyżej  - oryginały do wglądu.

 

Więcej informacji o procesie rekrutacji na stronie WAT

 

Zasady rekrutacji – druga tura (rekrutacja uzupełniająca)

W przypadku wolnych miejsc, na określonych kierunkach studiów przeprowadza się kolejną turę rekrutacji. W kolejnych turach rekrutacji mogą brać udział jedynie kandydaci niezakwalifikowani w turach poprzednich. Kandydaci zakwalifikowani w pierwszej turze, aby uczestniczyć w drugiej turze, muszą zrezygnować z dotychczasowej kwalifikacji.

 

W drugiej turze przyjmowani będą kandydaci, którzy:

 • uzyskali co najmniej minimalną liczbę punktów rankingowych*, ustaloną dla określonego kierunku studiów;
 • złożyli w IRK zgłoszenie rekrutacyjne w drugiej turze (przypisane do właściwego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów);
 • przedłożyli w Sekcji ds. Rekrutacji oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości.

 

*minimalna wartość punktów rankingowych dla kierunku ENERGETYKA - 

 

Kandydaci z pierwszej tury, którzy wnieśli opłatę rekrutacyjną, nie wnoszą dodatkowych opłat.

 

W drugiej turze liczy się kolejność zgłoszeń.

 

Podstawa prawna:
Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr57/WAT/2022 w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 4/WAT/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024