• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA oraz JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - CYWILNE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Studia cywilne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie

Studia I stopnia trwają 6 semestrów (na kierunkach licencjackich), i 7 semestrów (na kierunkach inżynierskich), w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Jednolite studia magisterskie trwają 10 semestrów i są prowadzone w trybie stacjonarnym.

Studia stacjonarne prowadzone są 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek).

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie zjazdów: piątek po południu, sobota, niedziela – średnio dwa razy w miesiącu (10 zjazdów w ciągu semestru).

Studia stacjonarne są bezpłatne.

Studia niestacjonarne są płatne. Wysokość czesnego za semestr, w zależności od kierunku, wynosi od 2400 do 4900 zł.

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 61/RKR/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023-2024.

 

Harmonogram

Od 1 marca do 14 lipca – rejestracja kandydatów poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) – wymagane wypełnienie podania-ankiety – dane osobowe, wybrane kierunki studiów, wyniki maturalne będące podstawą wyliczenia punktów rankingowych – oraz wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

 

21 lipca – ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia na studia; wysłanie informacji o przyjęciu i decyzji nieprzyjęciu na studia; informacja o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej na określone kierunki studiów.

 

Od 24 do 28 lipca – dostarczanie do Akademii przez kandydatów zakwalifikowanych wymaganych dokumentów:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości* – oryginał lub odpis OKE lub kserokopię potwierdzoną notarialnie do wglądu,
 • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową z IRK (do pobrania z IRK>Zgłoszenia rekrutacyjne>dokumenty i dalsze kroki),
 • wydrukowane i podpisane ślubowanie IRK (do pobrania z IRK>Zgłoszenia rekrutacyjne>dokumenty i dalsze kroki),
 • ewentualne dokumenty potwierdzające osiągnięcia na olimpiadach.

* W przypadku przesłania dokumentów pocztą, świadectwo dojrzałości musi być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

Dotyczy to również kandydatów, którzy wcześniej składali dokumenty podczas postępowania kwalifikacyjnego na studia wojskowe.

 

Kandydaci będący cudzoziemcami, zakwalifikowani na studia w języku polskim, zobligowani są dostarczyć:

 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
 • kserokopię paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości – oryginał do wglądu,
 • kserokopię polskiego świadectwa dojrzałości lub zalegalizowane/opatrzone apostille zagraniczne świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie, w którym został wydany – oryginał do wglądu,
 • tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
 • kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do zwolnienia z opłat zgodnie z art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – oryginał do wglądu,
 • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową z IRK (do pobrania z IRK>Zgłoszenia rekrutacyjne>dokumenty i dalsze kroki),
 • wydrukowane i podpisane ślubowanie IRK (do pobrania z IRK>Zgłoszenia rekrutacyjne>dokumenty i dalsze kroki).

·    

Miejsce składania dokumentów:

Wojskowa Akademia Techniczna

Sekcja ds. Rekrutacji (obok Biura Przepustek)

00 – 908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

 

Nieprzedstawienie oryginału lub odpisu OKE lub kopii potwierdzonej notarialnie świadectwa dojrzałości, jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i skutkuje niewpisaniem na listę studentów.

 

31 lipca– ogłoszenie ostatecznych list przyjętych.

20 września – zakończenie rekrutacji.

1 października – immatrykulacja i rozpoczęcie studiów w WAT.

 

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna na wszystkie rodzaje i formy studiów cywilnych niezależnie od liczby wskazanych kierunków wynosi 85 zł.

Można wskazać do trzech kierunków na studiach stacjonarnych i do trzech kierunków na studiach niestacjonarnych.

 

Przydatne linki

Katalog kół naukowych i sekcji sportowych

Gdzie nas spotkać?

Tury rekrutacji

Filtry

 • Poziomy kształcenia

 • Formy studiów

 • Grupy studiów

 • Jednostki organizacyjne

Lp. Oferta Tura 1 Tura 2
1 Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
od: 01.08.2023 09:00
do: 20.09.2023 23:59
2 Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego od: 01.03.2023 00:00
do: 04.08.2023 23:59
od: 24.08.2023 00:00
do: 20.09.2023 23:59
3 Bezpieczeństwo narodowe (NC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
od: 01.08.2023 00:00
do: 20.09.2023 23:59
4 Bezpieczeństwo narodowe (SC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
od: 11.09.2023 00:00
do: 20.09.2023 23:59
5 Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna (SC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
od: 01.08.2023 00:00
do: 20.09.2023 23:59
6 Budowa dróg i mostów (NC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
7 Budowa dróg i mostów (SC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
od: 01.08.2023 00:00
do: 20.09.2023 23:59
8 Budownictwo (NC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
od: 01.08.2023 00:00
do: 20.09.2023 23:59
9 Budownictwo (SC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
od: 01.08.2023 00:00
do: 20.09.2023 23:59
10 Chemia (SC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
od: 01.08.2023 00:00
do: 20.09.2023 23:59
11 Elektronika i telekomunikacja (NC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
od: 01.08.2023 00:00
do: 20.09.2023 23:59
12 Elektronika i telekomunikacja (SC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
od: 01.08.2023 00:00
do: 20.09.2023 23:59
13 Energetyka (NC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
od: 01.08.2023 00:00
do: 20.09.2023 23:59
14 Energetyka (SC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
od: 01.08.2023 00:00
do: 20.08.2023 23:59
15 Geodezja i kataster (NC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
od: 01.08.2023 00:00
do: 01.08.2023 23:59
16 Geodezja i kataster (SC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
od: 21.08.2023 00:00
do: 20.09.2023 23:59
17 Geoinformatyka od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
od: 01.08.2023 00:00
do: 20.09.2023 23:59
18 Informatyka (NC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
od: 01.08.2023 00:00
do: 20.09.2023 23:59
19 Informatyka (SC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
od: 01.08.2023 00:00
do: 20.09.2023 23:59
20 Inżynieria bezpieczeństwa (SC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
od: 01.08.2023 00:00
do: 20.09.2023 23:59
21 Inżynieria geoprzestrzenna (NC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
22 Inżynieria geoprzestrzenna (SC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
od: 01.08.2023 00:00
do: 20.09.2023 23:59
23 Inżynieria kosmiczna i satelitarna (SC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
od: 01.08.2023 00:00
do: 20.09.2023 23:59
24 Inżynieria materiałowa (SC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
od: 01.08.2023 00:00
do: 20.09.2023 23:59
25 Inżynieria systemów bezzałogowych (SC) od: 01.03.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
strony
Strony: 1, 2
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200