• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA oraz JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - CYWILNE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego

Szczegóły
Kod WLOAXCSI
Jednostka organizacyjna Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Kierunek studiów Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego
Forma studiów stacjonarne cywilne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 6 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu od 8:00 do 15:00 (w okresie lipiec-wrzesień w czwartek od 8:00 do 18:00)
Wymagany dokument
 • Świadectwo dojrzałości lub inny dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.04.2024 00:00 – 15.07.2024 23:59)

O studiowaniu...

 

Informacje ogólne

Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwo narodowego to unikatowy kierunek, którego celem jest kształcenie przyszłych administratywistów, którzy specjalizować się będą w realizacji zadań związanych z szeroko pojętym obszarem bezpieczeństwa narodowego. Biorąc pod uwagę obecne wyzwania dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizowane zwiększanie polskiego potencjału obronnego oraz liczebności Sił Zbrojnych RP, konieczne jest tworzenie wyspecjalizowanych kadr dla administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej. Nie bez znaczenia dla aktualności nowo utworzonego kierunku jest toczący się za wschodnią granicą Polski konflikt zbrojny. Podkreślić trzeba również, że dotychczas w ofercie polskich uczelni wskazany kierunek nie był realizowany. Tym samym umiejętności, jakie pozyska absolwent będą unikalne na rynku pracy. Głównymi obszarami, w których realizowane będzie kształcenie studentów, są problematyka zarządzania kryzysowego realizowanego przez organy administracji, bezpieczeństwo informacyjne, administrowanie bezpieczeństwem w organizacjach międzynarodowych i administracja publiczna w systemie obronnym państwa.

 

Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego jest to kierunek z obszaru nauk społecznych, w ramach którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie). Celem kształcenia jest przygotowanie, poprzez przekazanie specjalistycznej wiedzy, do pracy w administracji rządowej, samorządowej  oraz Siłach Zbrojnych RP, centrach i biurach zarządzania kryzysowego, komórkach zajmujących się bezpieczeństwem instytucji i przedsiębiorstw, a także prowadzeniem działalności w zakresie bezpieczeństwa z wykorzystaniem narzędzi i metod informatyki. Kierunek ten daje możliwość zdobycia wiedzy i podstawowych umiejętności w zakresie prawa, postępowania administracyjnego, systemu zarządzania kryzysowego, systemów bezpieczeństwa narodowego. Kształtuje wśród studentów umiejętności pozyskiwania i przetwarzania informacji, analizy ryzyka, oceny zagrożeń, elastyczności oraz zdolności adaptacyjnych w zmiennej architekturze bezpieczeństwa.

 

Program kształcenia jest efektem konsultacji środowiska akademickiego z przedstawicielami: gospodarki, organów administracji publicznej oraz instytucji i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa, w tym zwłaszcza Siłami Zbrojnymi RP.

 

Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego” w zakresie wybranej specjalności i tytuł licencjata (po studiach I stopnia).

 

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: charakterystyki i przebiegu sytuacji kryzysowej, istoty radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, zarządzania i udzielania pomocy w sytuacjach kryzysowych, zasad i faz zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Ma opanowaną tematykę  bezpieczeństwa informacyjnego, cyberprzestrzeni, procesów decyzyjnych i ochrony informacji niejawnych. Zna organy ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, współczesne konflikty międzynarodowe, teorie bezpieczeństwa międzynarodowego, organizacje międzynarodowe. Orientuje się w systemie obronnym państwa, zadaniach obronnych administracji publicznej, gospodarki obronnej państwa i logistyki obronności oraz bezpieczeństwa. Posiada wiedzę dotyczącą gromadzenia i przetwarzania informacji w procesie zarządzania kryzysowego, przygotowania administracji publicznej do działania w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych z planowaniem wykorzystania SZ RP, identyfikacji zagrożeń wynikających z rzeczywistości przyrodniczej i społecznej, a także ogólnokrajowych i resortowych systemów reagowania na sytuacje kryzysowe, wiedzę o strukturze i zadaniach poszczególnych służb, inspekcji i straży oraz z zagadnień związanych ze specyfiką działalności gospodarczej w środowisku cyfrowym i ogólnej analizy ryzyka.  Rozumie potrzebę zapewniania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz sposoby jego definiowania. Zna istotę procesów polityczno-społecznych, gospodarczych i wojskowych na szczeblu ponadpaństwowym. Potrafi wskazać współczesne zagrożenia militarne i pozamilitarne oraz określić rolę bezpieczeństwa na obszarze europejskim i euroatlantyckim. Opisuje istotę społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego w systemie obronnym Polski.

Opłaty

Studia stacjonarne są bezpłatne.

Wysokość opłat ustalona jest w Decyzji Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 61/RKR/2023 z dnia 24 lutego 2023 r.

 


Zasady rekrutacji – pierwsza tura

Uruchomienie rekrutacji na określony kierunek i formę studiów uzależnione jest od ustalenia przez rektora limitu przyjęć na ten kierunek i formę studiów.
Uruchomienie określonego kierunku i formy studiów uwarunkowane jest liczbą kandydatów.

Na studia może być przyjęta wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości lub inne dokumenty uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwane dalej „świadectwem dojrzałości”.

 

Proces rekrutacji na studia, obejmuje:

 • proces rejestracji;
 • postępowanie kwalifikacyjne kończące się przyjęciem na studia poprzez wpisanie na listę studentów określonego kierunku studiów.

Proces rejestracji obejmuje:

 • założenie indywidualnego konta w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) dostępnej na stronie internetowej WAT;
 • wypełnienie w IRK elektronicznego podania-ankiety osobowej, w tym określenie preferowanych kierunków studiów;
 • przesłanie poprzez IRK aktualnej kolorowej fotografii w formie cyfrowej (wykonanej zgodnie z określonymi tam wymogami);
 • przesłanie poprzez IRK wyników zamieszczonych na świadectwie dojrzałości oraz informacji o olimpiadach i konkursach uwzględnianych w procesie rekrutacji;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto, którego indywidualny numer jest generowany w IRK.

 

Podstawą naliczania punktów rankingowych są wyniki zamieszczone na świadectwie dojrzałości z przedmiotów (może nie być wszystkich wymienionych przedmiotów):

 • matematyka (do 30 pkt. rankingowych)
 • język obcy (do 20 pkt. rankingowych)
 • język polski (do 5 pkt. rankingowych)
 • geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie – najlepszy wynik (do 45 pkt. rankingowych)

 

Dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” (wyniki procentowe), brane są pod uwagę wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego.

Dla kandydata ze świadectwem „starej matury” (skala ocen od 2 do 6), brane są pod uwagę oceny uzyskane w czasie egzaminu dojrzałości z części pisemnej lub z części ustnej.

 

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma:

 • określony przedmiot na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub dwujęzycznym;
 • dwa języki obce;
 • określony przedmiot pisemnie i ustnie (dotyczy kandydata ze „starą maturą”)

to podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych.

 

O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba naliczonych punktów rankingowych.

 

Aby obliczyć punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości, skorzystaj z KALKULATORA REKRUTACYJNEGO.

 

Jeśli kandydat posiada świadectwo dojrzałości uzyskane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, na tym etapie składa (bezpośrednio lub przez system IRK) tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego wraz z oryginałem opatrzonym apostille. 

Dostarczenie powyższych dokumentów jest niezbędne do naliczenia punktów rankingowych. 

Kandydat posiadający zagraniczne świadectwo dojrzałości nie wprowadzi samodzielnie wyników z egzaminów.

 

Jeżeli kandydat jest laureatem lub finalistą stopnia centralnego olimpiady językowej, to otrzymuje za język obcy (za język polski w przypadku Olimpiady Literatury i Języka Polskiego) maksymalną liczbę punktów rankingowych. 

Maksymalną liczbę punktów rankingowych (100 pkt.) otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad i konkursów, o których mowa w Uchwale Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 134/WAT/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2024/2025.

 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest dostarczyć do WAT w terminie określonym w harmonogramie:

 • ankietę osobową wydrukowaną z IRK
 • kopię świadectwa dojrzałości - oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WAT;
 • kopie dyplomów olimpiad i konkursów uwzględnianych w procesie rekrutacji, o których mowa powyżej  - oryginały do wglądu.

 

Więcej informacji o procesie rekrutacji na stronie WAT

 

Zasady rekrutacji – druga tura (rekrutacja uzupełniająca)

W przypadku wolnych miejsc, na określonych kierunkach studiów przeprowadza się kolejną turę rekrutacji. W kolejnych turach rekrutacji mogą brać udział jedynie kandydaci niezakwalifikowani w turach poprzednich. Kandydaci zakwalifikowani w pierwszej turze, aby uczestniczyć w drugiej turze, muszą zrezygnować z dotychczasowej kwalifikacji.

 

W drugiej turze przyjmowani będą kandydaci, którzy:

 • uzyskali co najmniej minimalną liczbę punktów rankingowych*, ustaloną dla określonego kierunku studiów;
 • złożyli w IRK zgłoszenie rekrutacyjne w drugiej turze (przypisane do właściwego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów);
 • przedłożyli w Sekcji ds. Rekrutacji oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości.

 

*minimalna wartość punktów rankingowych dla kierunku ADMINISTRACJA PUBLICZNA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO -


Kandydaci z pierwszej tury, którzy wnieśli opłatę rekrutacyjną, nie wnoszą dodatkowych opłat.

 

W drugiej turze liczy się kolejność zgłoszeń.

 

Podstawa prawna:

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 87/WAT/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na rok akademicki 2024/2025 oraz sposobu jej przeprowadzenia.