• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Geodezja i kataster (2SC)

Szczegóły
Kod WIGKXCSM
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Kierunek studiów Geodezja i kataster
Forma studiów stacjonarne cywilne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu od 8:00 do 15:00 (w okresie styczeń-luty w czwartki od 8:00 do 18:00)
Wymagany dokument
 • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.12.2022 00:00 – 14.02.2023 23:59)

O studiowaniu...

Informacje ogólne

W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z inżynierią lądową, geografią i gospodarką przestrzenną, architekturą i urbanistyką, inżynierią środowiska, naukami o Ziemi i środowisku oraz informatyką. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie i w przestrzeni oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych, fotogrametrycznych i satelitarnych. Absolwenci kierunku „geodezja i kataster” będą mogli ubiegać się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w dziedzinie geodezja i kartografia z zakresów: redakcja map oraz geodezyjne pomiary podstawowe. 

Absolwenci będą przygotowani m.in. do: 

 • wykorzystywania metod matematycznych w naukach o Ziemi;
 • wykonywania projektów z wykorzystaniem programów CAD;
 • korzystania z programów specjalistycznych do prac geodezyjnych oraz użytkowania sieci i systemów teletechnicznych;
 • posługiwania się systemami odniesienia i układami współrzędnych stosowanymi w geodezji, geodynamice, geodezji satelitarnej i astronomii;
 • organizowania i wykonywania prac związanych z geodezyjnymi pomiarami szczegółowymi na terenach o różnym pokryciu i użytkowaniu;
 • wykonywania prac geodezyjnych na etapach planowania i realizacji inwestycji;
 • zakładania i prowadzenia katastru;
 • wykonywania wyceny nieruchomości;
 • udziału w opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego. 

Studia związane są z: 

 • geodezją i kartografią;
 • pomiarami hydrograficznymi;
 • fotogrametrią i teledetekcją;
 • systemami informacji geograficznej – GIS;
 • geoinformatyką;
 • kształtowaniem obszarów wiejskich.

Absolwent studiów jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych, budowlanych oraz administracji publicznej.

 

Opłaty

Decyzja Rektora nr 103/RKR/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

 

Program studiów

Program studiów II stopnia - Geodezja i kataster

 

Dostarczenie dokumentów

Po zarejestrowaniu w systemie internetowym IRK musisz dostarczyć (do 14 lutego 2023 r.) do uczelni osobiście, poprzez upoważnioną osobę lub pocztą:

 • wydrukowaną z systemu ankietę osobową kandydata na studia drugiego stopnia,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być zaświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia),
 • dokument potwierdzający przebieg dotychczasowych studiów: suplement, indeks lub karta przebiegu studiów,
 • ewentualnie inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje.


Zasady rekrutacji

Uruchomienie rekrutacji na określony kierunek  i formę studiów uzależnione jest od ustalenia przez rektora limitu przyjęć na ten kierunek i formę studiów.

Uruchomienie określonego kierunku i formy studiów uwarunkowane jest liczbą kandydatów.

O przyjęcie na określony kierunek studiów II stopnia może ubiegać się kandydat posiadający dyplom ukończenia studiów, czyli co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, tj. posiadający co najmniej tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata, uzyskany na tym kierunku lub niżej wymienionych kierunkach pokrewnych:

 • geodezja i kartografia,
 • gospodarka przestrzenna,
 • inżynieria geoprzestrzenna.

W przypadku kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia innego kierunku studiów lub dyplomem ukończenia studiów poza granicami Rzeczypospolitej Polski, komisja rekrutacyjna rozstrzyga czy kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na wybranym kierunku studiów.

Na zakres postępowania kwalifikacyjnego składa się:

 • sporządzenie list rankingowych;
 • podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia na studia poprzez wpisanie na listę studentów.

Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia II stopnia poprzez wpisanie na listę studentów podejmuje komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów;
 • wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio ukończonych studiów;
 • stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów;
 • wynik ukończenia studiów.

dane będące podstawą naliczenia punktów rankingowych

liczba

punktów rankingowych

kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio ukończonych studiów (decyduje komisja) 0 - 50

stopień zgodności efektów kształcenia (ustala komisja)

S

wynik ukończenia uprzednio ukończonych studiów

5w

Sx0,5

5

Sx0,45

4+

Sx0,4

4

Sx0,3

3+

Sx0,2

3

Sx0,1

ZAJĘCIA UWZGLĘDNIANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 1. Geodezyjne pomiary szczegółowe.
 2. Geodezja inżynieryjna.
 3. Rachunek wyrównawczy.
 4. Fotogrametria.
 5. Systemy informacji przestrzennej.

PROJEKTY PRZEJŚCIOWE UWZGLĘDNIANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 1. Geodezja inżynieryjna.
 2. Kartografia.
 3. Kataster i gospodarka nieruchomościami.
 4. Pomiary specjalne i projektowanie osnów geodezyjnych/Teledetekcja.
 5. Przetwarzanie informacji terenowej / Zastosowanie SIP.

W przypadku nie występowania w suplemencie kandydata w/w zajęć i projektów komisja uwzględni zajęcia równoważne.

KRYTERIA OCENY WYNIKÓW UZYSKANYCH W CZASIE STUDIÓW:

Ocena inżynierskiej pracy dyplomowej:

 • bardzo dobry 7 pkt;
 • dobry plus 6 pkt;
 • dobry 5 pkt;
 • dostateczny plus 3 pkt.

Oceny za projekty przejściowe :

 • bardzo dobry 3 pkt / projekt;
 • dobry plus 2 pkt / projekt;
 • dobry 1 pkt / projekt.

Oceny uzyskane z wybranych zajęć:

 • bardzo dobry 4 pkt / zajęcie;
 • dobry plus 3 pkt / zajęcie;
 • dobry 2 pkt / zajęcie.

Udokumentowane w suplemencie do dyplomu pozaprogramowe osiągnięcia studenta:

 • studia indywidualne 2 pkt;
 • uczestnictwo w programie ERASMUS 2 pkt;
 • uczestnictwo w praktykach zawodowych wykraczających poza program studiów 2 pkt; - uzyskany certyfikat języka obcego (poza B2) 2 pkt.