• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Budownictwo zrównoważone (2NC)

Szczegóły
Kod WIGZXCNM
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Kierunek studiów Budownictwo zrównoważone
Forma studiów niestacjonarne cywilne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu od 8:00 do 15:00 (w okresie styczeń-luty w czwartek od 8:00 do 18:00)
Wymagany dokument
 • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

O studiowaniu...

Informacje ogólne

W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z budownictwem energooszczędnym, projektowaniem obiektów budowlanych kubaturowych z zastosowaniem technologii BIM, ochroną środowiska naturalnego, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, eksploatacją i wyposażaniem budynków w nowoczesne instalacje umożliwiające minimalizację zużycia energii i wpływu na środowisko naturalne. W programie studiów znajdują się również przedmioty, które przygotowują absolwenta do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych kubaturowych, wykonywania projektów napraw, renowacji, remontów, diagnostyki konstrukcji, audytów energetycznych, zabezpieczania budynków z uwagi na przepisy przeciwpożarowe z wykorzystaniem oprogramowania inżynierskiego.

Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się – po odbyciu wymaganej praktyki – o uprawnienia wykonawcze i projektowe w specjalności konstrukcyjno–budowlanej. Uprawnienia umożliwiają pracę m. in. na stanowisku projektanta konstrukcji, kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru.

 

Absolwenci będą przygotowani m.in. do: 

 • projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych kubaturowych, liniowych i infrastruktury komunikacyjnej; 
 • wykonywania projektów napraw, renowacji, remontów oraz wykonywania ekspertyz, opinii, ocen technicznych i diagnostyki istniejących obiektów budowlanych; 
 • projektowania, wykonawstwa i eksploatacji nowoczesnych, energooszczędnych instalacji budowlanych, w tym ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 
 • kierowania robotami budowlanymi oraz oceny technologii budowy pod kątem wpływu na środowisko naturalne; 
 • sporządzania analiz cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych oraz bilansu energetycznego budynku; 
 • projektowania konstrukcji obiektów, zarządzania utrzymaniem i eksploatacją obiektów infrastruktury posługując się nowoczesnymi modelami 3D i bazami danych zasilającymi BIM; 
 • proponowania ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych oraz uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji w zakresie budownictwa energooszczędnego i energii odnawialnych; 
 • projektowania obiektów budowlanych w oprogramowaniu inżynierskim i specjalistycznym, wykonywania symulacji procesów zachodzących w obiektach budowlanych przy zastosowaniu wybranych systemów komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich. 

Opłaty

Wysokość opłaty za semestr:

2800 zł - obywatele polscy

1500 euro - cudzoziemcy

Decyzja Rektora nr 103/RKR/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

 

Program studiów

Program studiów II stopnia - Budownictwo zrównoważone

 

Dostarczenie dokumentów

Po zarejestrowaniu w systemie internetowym IRK musisz dostarczyć (do 14 lutego 2023 r.) do uczelni osobiście, poprzez upoważnioną osobę lub pocztą:

 • wydrukowaną z systemu ankietę osobową kandydata na studia drugiego stopnia,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być zaświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia),
 • dokument potwierdzający przebieg dotychczasowych studiów: suplement, indeks lub karta przebiegu studiów,
 • ewentualnie inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje.


Zasady rekrutacji

Uruchomienie rekrutacji na określony kierunek  i formę studiów uzależnione jest od ustalenia przez rektora limitu przyjęć na ten kierunek i formę studiów.

Uruchomienie określonego kierunku i formy studiów uwarunkowane jest liczbą kandydatów.

O przyjęcie na określony kierunek studiów II stopnia może ubiegać się kandydat posiadający dyplom ukończenia studiów, czyli co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, tj. posiadający co najmniej tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata, uzyskany na tym kierunku lub niżej wymienionych kierunkach pokrewnych:

 • budownictwo,
 • budownictwo zrównoważone,
 • eksploatacja infracstruktury komunikacyjnej,
 • infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny.

W przypadku kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia innego kierunku studiów lub dyplomem ukończenia studiów poza granicami Rzeczypospolitej Polski, komisja rekrutacyjna rozstrzyga czy kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na wybranym kierunku studiów.

Na zakres postępowania kwalifikacyjnego składa się:

 • sporządzenie list rankingowych;
 • podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia na studia poprzez wpisanie na listę studentów.

Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia II stopnia poprzez wpisanie na listę studentów podejmuje komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów;
 • wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio ukończonych studiów;
 • stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów;
 • wynik ukończenia studiów.

dane będące podstawą naliczenia punktów rankingowych

liczba

punktów rankingowych

kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio ukończonych studiów (decyduje komisja) 0 - 50

stopień zgodności efektów kształcenia (ustala komisja)

S

wynik ukończenia uprzednio ukończonych studiów

5w

Sx0,5

5

Sx0,45

4+

Sx0,4

4

Sx0,3

3+

Sx0,2

3

Sx0,1

ZAJĘCIA UWZGLĘDNIANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 1. Mechanika gruntów.
 2. Konstrukcje budowlane i inżynierskie.
 3. Eksploatacja infrastruktury budowlanej.
 4. Mechanika budowli.
 5. Technologia robót budowlanych.

PROJEKTY PRZEJŚCIOWE UWZGLĘDNIANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 1. Konstrukcje metalowe.
 2. Konstrukcje betonowe.
 3. Budownictwo prefabrykowane/ Budowa dróg kolejowych.
 4. Budownictwo specjalne/ Budowa mostów.
 5. Konstrukcje drewniane, murowe i zespolone/ Budowa dróg.

W przypadku nie występowania w suplemencie kandydata w/w zajęć i projektów komisja uwzględni zajęcia równoważne.

KRYTERIA OCENY WYNIKÓW UZYSKANYCH W CZASIE STUDIÓW:

Ocena inżynierskiej pracy dyplomowej:

 • bardzo dobry 7 pkt;
 • dobry plus 6 pkt;
 • dobry 5 pkt;
 • dostateczny plus 3 pkt.

Oceny za projekty przejściowe :

 • bardzo dobry 3 pkt / projekt;
 • dobry plus 2 pkt / projekt;
 • dobry 1 pkt / projekt.

Oceny uzyskane z wybranych zajęć:

 • bardzo dobry 4 pkt / zajęcie;
 • dobry plus 3 pkt / zajęcie;
 • dobry 2 pkt / zajęcie.

Udokumentowane w suplemencie do dyplomu pozaprogramowe osiągnięcia studenta:

 • studia indywidualne 2 pkt;
 • uczestnictwo w programie ERASMUS 2 pkt;
 • uczestnictwo w praktykach zawodowych wykraczających poza program studiów 2 pkt; - uzyskany certyfikat języka obcego (poza B2) 2 pkt.