• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Mikroelektronika

Szczegóły
Kod WELMXCSM
Jednostka organizacyjna Wydział Elektroniki
Kierunek studiów Mikroelektronika
Forma studiów stacjonarne cywilne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 24
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu od 8:00 do 15:00 (w okresie styczeń-luty w czwartki od 8:00 do 18:00)
Wymagany dokument
 • Dyplom ukończenia studiów inżynierskich lub magisterskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

O studiowaniu...

Z myślą o przyszłych studentach uruchomiono wirtualne spacery w technologii VR po Wydziale Elektroniki WAT. Nasza propozycja dedykowana jest dla tych wszystkich, którzy chcą zobaczyć jak Wydział wygląda – odkryć wiele ciekawych laboratoriów i pracowni badawczych oraz zobaczyć jak pracują znajdujące się w nich maszyny, urządzenia i systemy. Zapraszamy Was do skorzystania ze spaceru i wycieczki po Naszym Wydziale!

 

 Wirtualny spacer

W zakresie wirtualnych spacerów znalazły się trzy wydziałowe instytuty. Zapraszamy do odwiedzenia każdego  z nich. Wirtualne spacery w technologii VR wyposażone są w plansze informacyjne, filmy i zdjęcia wraz z komentarzem lektora.

Instytut Radioelektroniki

Instytut Systemów Elektronicznych

Instytut Systemów Łączności

 

Informacje ogólne

Studia trwają półtora roku, obejmują 3 semestry i są przeznaczone dla osób cywilnych. Koncepcja studiów bazuje na kształceniu zgodnym z zapotrzebowaniem rynku pracy.

Absolwent studiów na kierunku Mikroelektronika, w ramach prowadzonych zajęć poznaje zagadnienia związane między innymi z zakresu technologii półprzewodnikowych, projektowania układów scalonych i systemów mikroelektronicznych, układów programowalnych, mikroprocesorów oraz układów zasilania i sposobów oszczędzania energii. Absolwent zdobywa także wiedzę z zakresu zagadnień pokrewnych, np. technologii kwantowych, uczenia maszynowego i nowoczesnych technik programistycznych.

W ramach kształcenia podstawowego realizowane są przedmioty z zakresu technologii półprzewodnikowych oraz projektowania układów scalonych. Kształcenie to uzupełnione jest o metody numeryczne, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę matematyczną. Przedmioty kierunkowe dotyczą układów programowalnych, mikroprocesorów, interfejsów komunikacyjnych, przetwarzania analogowo-cyfrowego, układów zasilania oraz technologii kwantowych. Pozostałe treści specjalistyczne dotyczą przedmiotów wybieralnych z szerokiego spektrum zagadnień mikroelektronicznych i pokrewnych. Zagadnienia te obejmują między innymi elementy zaawansowanych systemów cyfrowych, w tym energooszczędnych, aplikacji systemów mikroelektronicznych oraz programowania i uczenia maszynowego.

Kierunek studiów Mikroelektronika prowadzony jest na Wydziale Elektroniki i we współpracy z Wydziałem Cybernetyki, Wydziałem Nowych Technologii i Chemii oraz Instytutem Optoelektroniki.

Osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się umożliwia absolwentom podejmowanie pracy w instytucjach związanych z mikroelektroniką, w tym w biurach projektowych i badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytucjach naukowobadawczych.

Studia kończy obrona pracy dyplomowej, a absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera. Są też przygotowani do podjęcia studiów w szkołach doktorskich oraz prowadzenia badań naukowych.

 

 Opłaty

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 244/RKR/2023 z dnia 19 września 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

Załącznik do decyzji nr 244/RKR/2023 z dnia 19 września 2023 r.

 

Program studiów

Program studiów II stopnia - Mikroelektronika

 

Dostarczenie dokumentów

Po zarejestrowaniu w systemie internetowym IRK musisz dostarczyć (do 8 lutego 2024 r.) do uczelni osobiście, poprzez upoważnioną osobę lub pocztą:

 • wydrukowaną z systemu ankietę osobową kandydata na studia drugiego stopnia,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być zaświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia),
 • dokument potwierdzający przebieg dotychczasowych studiów: suplement, indeks lub karta przebiegu studiów,
 • ewentualnie inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje. 

 


Zasady rekrutacji

Uruchomienie rekrutacji na określony kierunek  i formę studiów uzależnione jest od ustalenia przez rektora limitu przyjęć na ten kierunek i formę studiów.

Uruchomienie określonego kierunku i formy studiów uwarunkowane jest liczbą kandydatów.

O przyjęcie na określony kierunek studiów II stopnia może ubiegać się wyłącznie kandydat posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na tym kierunku lub niżej wymienionych kierunkach pokrewnych:

 • automatyka i robotyka,
 • automatyka, cybernetyka i robotyka
 • elektronika i telekomunikacja,
 • elektronika,
 • elektrotechnika,
 • energetyka,
 • fizyka techniczna,
 • informatyka,
 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria kosmiczna i satelitarna,
 • inżynieria materiałowa,
 • mechatronika.

W przypadku kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia innego kierunku studiów lub dyplomem ukończenia studiów poza granicami Rzeczypospolitej Polski, komisja rekrutacyjna rozstrzyga czy kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na wybranym kierunku studiów.

Na zakres postępowania kwalifikacyjnego składa się:

 • sporządzenie list rankingowych;
 • podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia na studia poprzez wpisanie na listę studentów.

Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia II stopnia poprzez wpisanie na listę studentów podejmuje komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów;
 • wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio ukończonych studiów;
 • stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów;
 • wynik ukończenia studiów.

 

dane będące podstawą naliczenia punktów rankingowych

liczba

punktów rankingowych

kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio ukończonych studiów (decyduje komisja) 0 - 50

stopień zgodności efektów kształcenia (ustala komisja)

S

wynik ukończenia uprzednio ukończonych studiów

5w

Sx0,5

5

Sx0,45

4+

Sx0,4

4

Sx0,3

3+

Sx0,2

3

Sx0,1