• zaloguj się
  • utwórz konto

REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nauki o bezpieczeństwie

Szczegóły
Kod SDRR
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska
Dziedzina/dyscyplina naukowa Nauki o bezpieczeństwie
Forma studiów stacjonarne cywilne
Poziom kształcenia Szkoła Doktorska
Czas trwania 8 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej Szkoła Doktorska
Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2B
00 – 908 Warszawa 46
szkola.doktorska@wat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 7:30 - 15:30
Adres WWW https://www.wat.edu.pl/ksztalcenie/szkola-doktorska/
Wymagany dokument
  • Dyplom studiów magisterskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.08.2022 00:00 – 14.08.2022 23:59)

Proces kształcenia w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów i jest ukierunkowany na przygotowanie doktoranta do opracowania rozprawy doktorskiej i uzyskania stopnia naukowego doktora. Jest prowadzony na podstawie Programu kształcenia, w tym Indywidualnego Programu Kształcenia (IPK) oraz Indywidualnego Planu Badawczego (IPB). Kształcenie w Szkole Doktorskiej kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.


Postępowanie rekrutacyjne
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego obejmuje:

1.    rejestrację kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), wgranie wersji elektronicznej dokumentów – 1-14 sierpnia 2022 r.,

2.    postępowanie kwalifikacyjne – 15 sierpnia - 2 września 2022 r., w tym:

1)    ocena związku ukończonego przez kandydata kierunku studiów magisterskich, innych form kształcenia oraz osiągnięć naukowych z wybraną przez kandydata dyscypliną naukową oraz przyznanie punktów rankingowych - 15 sierpnia - 2 września 2022 r.,

2)    rozmowy kwalifikacyjne – 29 sierpnia – 2 września 2022 r.,

3.    ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów – 8 września 2022 r.,

4.    wydanie decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej kandydatom niezakwalifikowanym do wpisania na listę doktorantów – 12-15 września 2022 r.,

5.    złożenie oświadczenia przez kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów– 8-16 września 2022 r.,

6.    ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej - 22 września 2022 r.

Podstawa naliczenia punktów rankingowych

Kryterium

Liczba punktów

rankingowych

1. Wynik ukończenia studiów magisterskich

0 - 20

2.  Kwalifikacje i kompetencje do kształcenia w Szkole Doktorskiej w wybranej dyscyplinie naukowej

0 - 10

3.  Osiągnięcia naukowe 

0 - 30

4. Koncepcja rozprawy doktorskiej

0 - 10

5. Rozmowa kwalifikacyjna

0 - 40

 

Zasady naliczania punktów rankingowych za poszczególne kryteria

 Wynik ukończenia studiów magisterskich

Wynik ukończenia studiów magisterskich

Liczba punktów rankingowych

5w

20

5

15

4+

10

4

5

poniżej 4

0

Kwalifikacje i kompetencje kandydata

  Kwalifikacje i kompetencje kandydata

Liczba punktów rankingowych

1)  udokumentowane wyjazdy zagraniczne (np. Erasmus), staże, realizowane studia indywidualne

0 - 5

2)    certyfikaty, świadectwa i zaświadczenia świadczące o nabyciu kwalifikacji potrzebnych w pracy naukowej (studia podyplomowe, kursy, szkolenia itp.)

0 - 3

3)  certyfikat znajomości języka obcego powyżej B2

2

 Osiągnięcia naukowe kandydata

Osiągnięcia naukowe kandydata

Liczba punktów rankingowych

1)  udokumentowane publikacje naukowe

0 - 30

2)  udokumentowane nagrody lub stypendia

0 - 15

3)  udokumentowane osiągnięcia w  Kole Naukowym Studentów (KNS)

0 - 5

4)  udokumentowany udział w projektach badawczych

0 - 10

 Uwaga:

 1.     każde osiągniecie musi być udokumentowane w postaci kopii elektronicznej w formacje pdf

 2.     w przypadku, gdy suma punktów z kryteriów cząstkowych przekracza wartość maksymalną dla tego kryterium, kandydatowi przyznawana jest maksymalna liczba punktów dla tego kryterium

 

  Informacje szczegółowe

 1)    za udokumentowane publikacje naukowe opublikowane w latach 2017-2022, według następujących zasad – max. 30 pkt:

 a.    monografia z wykazu, o którym mowa w art. 267 ust. 3 Ustawy – do 15 pkt (za jedną monografię);

 b.    rozdział w monografii wieloautorskiej z wykazu, o którym mowa w art. 267 ust. 3 Ustawy – do 5 pkt (za jeden rozdział – ogółem nie więcej niż 10 pkt);

 c.    publikacja naukowa w czasopismach z wykazu czasopism, o którym mowa w art. 267 ust. 3 Ustawy – do 10 pkt (za jedną publikację);

 d.    publikacja naukowa w czasopismach spoza wykazu czasopism, o którym mowa w art. 267 ust. 3 Ustawy – do 5 pkt (za jedna publikację – ogółem nie więcej niż 15 pkt.);

 e.    udział w konferencji naukowej z prezentacją referatu i jego publikacja w recenzowanych materiałach pokonferencyjnych o których mowa w art. 267 ust. 3 Ustawy – do 5 pkt (za jedną publikację – ogółem nie więcej niż 10 pkt.);

  2)    za udokumentowane nagrody i stypendia – max. 15 pkt:

 a.    uzyskanie nagrody lub stypendiumministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki lub Ministra Obrony Narodowej– 8 pkt za jedna nagrodę lub stypendium;

 b.    uzyskanie nagrody lub stypendium rektora – do 3 pkt;

 c.    wyróżnienie za najlepszą pracę dyplomową – do 2 pkt;

 d.    inne nagrody z tytułu działalności badawczej – do 2 pkt;

  3)    za udokumentowane osiągnięcia w Kole Naukowym Studentów (KNS) max. 5 pkt:

 a.      wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę studencką w ramach działalności KNS - do 3 pkt;

 b.      wyróżnienie za wystąpienie na seminarium KNS - do 2 pkt.

  4)    za udokumentowany udział w projektach badawczych - na podstawie oświadczeń kierowników projektów badawczych o udziale kandydata  w tych projektach – max. 10 pkt.

 

 Koncepcja rozprawy doktorskiej

                Wyszczególnienie

Liczba punktów rankingowych

Ocena jakości i poprawności merytorycznej koncepcji, w szczególności ujęcia tematu rozprawy i uzasadnienia jego wyboru, zdefiniowania problemu badawczego, celu, pytań badawczych, hipotez, metodologii oraz przedstawienia aktualnego stanu badań w zakresie przyjętej tematyki.

0 - 10

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna

Liczba punktów rankingowych

1)    ocena prezentacji koncepcji rozprawy doktorskiej w zakresie:

a)   uzasadnienia podjęcia tematu,

b)   zdefiniowania problemu badawczego (cel, pytania badawcze, hipotezy),

c)   proponowanej metodologii,

d)   nowatorstwa i oryginalności podjętej problematyki,

e) przedstawienia stanu badań w zakresie projektu i literatury;

0 - 15

2)    ocena wiedzy, umiejętności i motywacji:

a)   umiejętności uzasadnienia/obrony przedstawionej koncepcji rozprawy doktorskiej,

b)   umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej, w tym spójności i przejrzystości argumentacji,

c)   ogólnej wiedzy w zakresie dyscypliny naukowej,

d)   motywacji do prowadzenia pracy badawczej.

0 - 25

 

 W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” i osób będących absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studentami, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich z wybitnymi osiągnieciami naukowymi, przyznaje się całościowo 60 pkt za kryteria:  Wynik ukończenia studiów magisterskich, Kwalifikacje i kompetencje kandydata i Osiągnięcia naukowe kandydata.