• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej

Szczegóły
Kod WLOPXCNP
Jednostka organizacyjna Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Forma studiów niestacjonarne cywilne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Bezpieczeństwa i Obronności
WLO WAT
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
tel. 261-837-495
e-mail: malgorzata.zakrzewska@wat.edu.pl
tel. 506-119-707
e-mail: mieczyslaw.magierski@wat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 7:30 - 15:30
Adres WWW https://wlo.wat.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Dyplom ukończenia studiów inżynierskich lub magisterskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (21.01.2022 12:00 – 07.03.2022 23:59)

Cele studiów

Celem przedmiotowych studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu nowoczesnej kontroli i audytu wewnętrznego, będącego nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych oraz administracji publicznej. Nabycie umiejętności analizowania oraz specyfiki rozumienia metod i standardów umożliwiających prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego oraz przepisów regulujących ten obszar tematyczny. Poza tym zdobycie wiedzy z zakresu Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK), audytu wewnętrznego zgodnie z normą AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015.

Organizatorzy

Studia są organizowane przez Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) przy współpracy Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ), Grupy PKP, Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, CENZIN sp. z o. o. oraz Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (IIA).

Program studiów

Proponowany program studiów jest dostosowany do wymagań stawianych osobom ubiegającym się o pracę na stanowiskach w działach kontroli oraz audytu wewnętrznego oraz, które na co dzień współpracują z komórkami kontroli oraz audytu wewnętrznego. Są to także studia dla osób, które dotychczas nie pracowały w działach kontroli i audytu, ale pragną zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności z tego zakresu.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in:

 • system kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej;
 • standardy audytu wewnętrznego i kodeks etyki audytora zgodnie ze standardami IIA;
 • zarządzanie ryzykiem i planowanie w audycie wewnętrznym;
 • podstawy zarządzania organizacją – wybrane zagadnienia;
 • prawo administracyjne, kodeks pracy, prawo podatkowe, kodeks spółek handlowych wybrane aspekty;
 • finanse i system finansów publicznych w Polsce i UE;
 • rachunkowość finansowa i budżetowa w aspekcie audytu i kontroli;
 • system kontroli finansowej i zarządczej w przedsiębiorstwie;
 • sprawozdawczość i analiza jednostek gospodarczych;
 • kontrola zamówień publicznych – wybrane zagadnienia;
 • metodyka procesu audytu i kontroli;
 • audyt systemów informatycznych i projektów finansowych ze środków UE;
 • analiza śledcza i podstawy polityki antykorupcyjnej;
 • podstawowe wymagania AQAP 2110:2016, w tym normy PN-EN ISO 9001:2015;
 • audyt wewnętrzny wg wytycznych PN-EN ISO 9001:2015;
 • auditor – rola i zakres odpowiedzialności, cechy auditora;
 • planowanie audytu – wykorzystanie formularzy i list kontrolnych;
 • prowadzenie audytu – spotkanie otwierające, metody audytowania,
 • próbkowanie, zasady zadawania pytań, ocena dowodów, identyfikacja i analiza niezgodności, ustalenia z audytów, spotkanie zamykające;
 • dokumentacja audytu – obszary do doskonalenia, niezgodności, planowanie
 • działań korygujących, wnioski z audytu, raport z audytu;
 • ćwiczenia praktyczne w powyższym zakresie,
 • WSK – kontrola obrotu towarami o znaczeniu strategicznym stanowiąca istotny element polityki bezpieczeństwa zarówno w wymiarze krajowym, jak i globalnym,
 • Przygotowanie do międzynarodowych egzaminów branżowych w tym CIA (CERTIFIED INTENAL AUDITOR).

Efekty, zdobyte umiejętności

Absolwenci studiów podyplomowych „Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej”:

 • posiadają wiedzę teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu systemu kontroli i audytu wewnętrznego oraz kodeksu etyki audytora, a także podstaw prawa handlowego, prawa administracyjnego i rachunkowości;
 • posiadają wiedzę teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu wewnętrznego systemu kontroli i audytu wewnętrznego zgodnie z normą AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015;
 • otrzymują, po uprzednim zdaniu egzaminu zewnętrznego, Certyfikat Auditora Wewnętrznego systemu zarządzania jakością AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015;
 • otrzymują wsparcie merytoryczne CCJ (Centrum Certyfikacji Jakości) WAT (Wojskowa Akademia Techniczna),
 • otrzymują niezbędną wiedzę do pracy na stanowisku Koordynatora WSK (Wewnętrznego Systemu Kontroli),
 • otrzymują niezbędną wiedzę oraz merytoryczne przygotowanie do zdania międzynarodowych egzaminów branżowych w tym CIA (CERTIFIED INTERNAL AUDITOR).

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych i pozytywnym zdaniu egzaminów końcowych słuchacz uzyskuje:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych;
 • Certyfikat Auditora Wewnętrznego systemu zarządzania jakością AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015, oraz WSK;
 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW (Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej).
 • potwierdzenie ukończenia kursu przygotowawczego do egzaminów międzynarodowych branżowych, w tym CIA (CERTIFIED INTERNAL AUDITOR).

Opłaty

Cena za studia wynosi 4.300 PLN (na prośbę słuchacza istnieje mozliwość rozłożenie czesnego na raty).

Opłate należy wnieść na konto bankowe numer:

60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

z dopiskiem Audyt i Kontr. wew.org edycja VIII, subkonto 700-1500-40-006

Terminy

Studia podyplomowe są realizowane w terminach od marca do stycznia 2023 (9 miesięcy) lub października do czerwca 2023 (9 miesięcy).
Zajęcia są prowadzone w trybie niestacjonarnym (w formule sobota-niedziela), w łącznym wymiarze 250 godzin lekcyjnych.

 


Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się  wykształceniem  wyższym  co  najmniej  I stopnia, tj. osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • wypełnioną i podpisaną ankietę zgłoszeniową (do wydrukowania z systemu)
 • kopię dyplomu ukończenia studiów

Komisja Kwalifikacyjna dokona kwalifikacji kandydatów na podstawie kolejności zgłoszeń (pod uwage może być brane wniesienie opłaty za zajecia dydaktyczne).