• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Logistyka medyczna

Szczegóły
Kod AAAA6
Jednostka organizacyjna Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Forma studiów niestacjonarne cywilne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Logistyki
WLO WAT
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
tel. 261 839 790
prof. dr hab. Jerzy Bertrandt
e-mail: jerzy.bertrandt@wat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 7:30 - 15:30
Adres WWW https://wlo.wat.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (16.10.2023 00:00 – 29.12.2023 23:59)

Instytut Logistyki Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie uruchamia 2 edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych „Logistyka medyczna”. Zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych określa „Regulamin studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego” (https://bip.wat.edu.pl/bip/dokumenty/edukacja/regulamin_studiow_podyplomowych_uchwala_nr_127-wat-2023.pdf).

 

Kandydaci na Studia Podyplomowe powinni legitymować się wykształceniem wyższym (licencjat, inżynier lub magister);

 

Dwusemestralne studia podyplomowe „Logistyka medyczna” będą realizowane w terminie styczeń - grudzień  2024 r. Wszelkich informacji na temat organizacji i realizacji studiów podyplomowych w zakresie merytorycznym udziela prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.  Jerzy Bertrandt tel. 795 505 523

 

Logistyka medyczna to logistyka farmaceutyków, materiałów medycznych i chirurgicznych, urządzeń
i sprzętu medycznego oraz innych produktów potrzebnych do wspierania lekarzy, pielęgniarek i innych dostawców usług w zakresie opieki zdrowotnej i dentystycznej. Znajomość funkcjonowania poszczególnych ogniw w łańcuchu dostaw logistyki medycznej ma zasadnicze znaczenie dla jakości świadczonych usług medycznych ich wydajności i kosztów, stąd też we współczesnej służbie zdrowia niezbędny jest bezpośredni kontakt między logistykiem medycznym a personelem służby zdrowia, co zapewnia bezpieczeństwo utrzymania zdrowia pacjentów i świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie.

 

Cele studiów

 •            pogłębienie wiedzy i ukształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych w zakresie służby zdrowia, w tym w Siłach  Zbrojnych RP w  obszarze pracy dowódczej i sztabowej obejmującej działania taktyczno-operacyjne w operacjach narodowych, sojuszniczych oraz wielonarodowych na obszarze kraju i poza jego granicami, w okresie pokoju, kryzysu i wojny.
 •          przygotowanie wojskowych i cywilnych kadr menadżerskich do realizacji procesu zarządzania logistyką medyczną;
 •          kształtowanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności menadżerów z zakresu:
 •  zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego z uwzględnieniem specyfiki wojska,
 •  zarządzania systemami i procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w aspekcie zapewnienia ich skuteczności i ekonomiczności,
 •  organizacji i realizacji procesów dostaw leków, urządzeń i sprzętu medycznego oraz innych produktów niezbędnych do funkcjonowa jednostek
 •  organizacyjnych służby zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek wojskowej służby zdrowia,
 •  organizacji logistycznego zabezpieczenia medycznego wojsk w misjach i operacjach wielonarodowych (NATO, UE).

 

Program studiów

 •              Zabezpieczenie logistyczne/medyczne w czasie działań bojowych
 •          Kierowanie zabezpieczeniem medycznym
 •          Gospodarka magazynowa
 •          Pozyskiwanie SpW w SZ RP                         
 •          Zamówienia publiczne                          
 •          Funkcjonowanie służby zdrowia w terytorialnym systemie zabezpieczenia logistycznego
 •          Transport i ruch wojsk oraz HNS
 •          Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych
 •          Taktyka i sztuka operacyjna
 •          Zabezpieczenie medyczne wojsk w misjach i operacjach wielonarodowych (NATO, UE)
 •          Systemy informatyczne w logistyce wojskowej
 •          Zasady eksploatacji SpW służb medycznych
 •          Zabezpieczenie medyczne mobilizacji
 •          Stan sanitarno-higieniczny w SZ RP
 •          Komunikacja społeczna
 •          Kalendarz szczepień wg standardów NATO
 •          Zabezpieczenie żywieniowe w SZ RP
 •          Ochrona i archiwizacja danych medycznych

 

Ukończenie studiów podyplomowych pozwoli:

Logistykom:

 •       planować obsługę dostaw z wykorzystaniem wiedzy na temat specjalnych wymagań technicznych i wymagań dotyczących zapewnienia jakości w medycznym łańcuchu logistycznym;
 •       doradzać planistom programów medycznych w zakresie łańcucha dostaw artykułów medycznych i wymagań dotyczących zapewniania  jakości;
 •       udzielać wsparcia personelowi medycznemu w zakresie logistycznej obsługi programów medycznych i biomedycznych programów badawczych.

Specjalistom medycznym:

 •     planować programy medyczne z uwzględnieniem uwarunkowań logistycznych;
 •     wspomagać logistyków w zapewnieniu właściwej obsługi zaopatrzenia medycznego i utrzymaniu kontroli jakości łańcucha dostaw artykułów  medycznych   

Absolwenci studiów podyplomowych „Logistyka medyczna” otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

 

Zakres tematyczny

 

Studia są przeznaczone dla logistyków oraz wojskowego i cywilnego personelu zaangażowanego w działalność logistyczną ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznych wymagań medycznego łańcucha dostaw i specyfiki potrzeb wojskowej służby zdrowia.

 

Opłaty

 

Czesne za studia wynosi 5.400 PLN (na prośbę słuchacza istnieje możliwość rozłożenie czesnego na raty). Opłata za studia osób delegowanych przez Departament Wojskowej Służby Zdrowia pokrywana jest przez MON.

 

Terminy

Zajęcia będą prowadzone przez dwa semestry, w trybie niestacjonarnym, w formie  10 comiesięcznych tygodniowych zjazdów (poniedziałek-piątek)

w terminie od stycznia do grudnia 2024 r.

 

Rekrutacja

 

Rekrutacja kandydatów na studia podyplomowe „Logistyka medyczna” dla żołnierzy zawodowych odbywa się poprzez złożenie wniosku do Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia. Osoby cywilne dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Wydziału Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania WAT:

https://wlo.wat.edu.pl/ksztalcenie/dydaktyka/studia-podyplomowe/

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

Adres do korespondencji:

 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Z dopiskiem „Akademia przywództwa i komunikacji w zarządzaniu organizacją”
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa