• zaloguj się
  • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Ochrona i obrona ludności wobec współczesnych zagrożeń

Szczegóły
Kod WLOZOCNP
Jednostka organizacyjna Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Forma studiów niestacjonarne cywilne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Bezpieczeństwa i Obronności
WLO WAT
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
tel. 261-837-233
e-mail: monika.kijas@wat.edu.pl
tel. 791-458-359
e-mail: aleksandra.skrabacz@wat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 7:30 - 15:30
Adres WWW https://ochronaludnosci.wat.edu.pl/studia_podyplomowe/
Wymagany dokument
  • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie
Tura 1 (01.11.2023 00:00 – 29.02.2024 23:59)

Cele studiów

Studia podyplomowe są szczególnie przydatne w rozwoju zawodowym pracowników administracji rządowej, samorządowej oraz specjalnej bezpośrednio wykonujących zadania związane z ochroną ludności, funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych zajmujących się zawodowo i ochotniczo niesieniem pomocy w sytuacjach zagrożeń, kadry przedsiębiorstw państwowych i komercyjnych, realizujących zadania ochronne i obronne, nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa oraz absolwentów uczelni, którzy chcieliby uzyskać nową specjalność zawodową.

Ich celem jest podniesienie i rozszerzenie poziomu wiedzy na temat współczesnych aspektów ochrony i obrony ludności wobec współczesnych zagrożeń. Wobec dynamicznych zmian w obszarze organizacji bezpieczeństwa, w tym problemów związanych z ochroną ludności w środowisku międzynarodowym oraz zmian prawnych i organizacyjnych w wymiarze krajowym, istnieje potrzeba przygotowania specjalistów realizujących problematykę ochrony i obrony ludności w różnych uwarunkowaniach bezpieczeństwa. Stąd też Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk zawodowych i społecznych, podjął wyzwanie utworzenia nowej ścieżki kształcenia w obszarze ochrony ludności.

Program studiów

 Treści programowe zostały dostosowane do współczesnych wyzwań w zakresie organizacji systemu ochrony ludności w Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań międzynarodowych i krajowych.

W ramach ścieżki kształcenia absolwenci studiów podyplomowych nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w instytucjach sektora publicznego, komercyjnego i prywatnego.

W programie przewidziano zarówno zajęcia w salach dydaktycznych Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, jak również praktyczne w centrum powiadamiania ratunkowego czy dyspozytorni medycznej. Pozwoli to na weryfikację wiedzy teoretycznej, zdobycie nowych doświadczeń oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami stosowanymi w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę ludności. Dodatkowym atutem oferowanym w ramach studiów jest uzyskanie certyfikatu z zakresu pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, wystawionego przez specjalistyczny podmiot ratowniczy. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich oraz specjalistów z instytucji zajmujących się profesjonalnie ochroną ludności, w tym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zakres tematyczny

 Zakres tematyczny studiów pozwala poszerzać perspektywy i rozbudzać zainteresowanie profesjonalnym rozwojem w zakresie ochrony ludności. W trakcie studiów będą poruszane następujące obszary tematyczne:

 - ochrona ludności wobec zagrożeń militarnych i niemilitarnych;

 - ochrona ludności w prawie międzynarodowym i krajowym;

 - ochrona dóbr kultury;

 - działania planistyczno-organizacyjne w zakresie tworzenia zasobów ochrony ludności;

 - komunikacja społeczna w sytuacji kryzysowej;

 - systemy ratownicze, w tym: PRM, SPR, ASAR, SAR, KSWSiA;

 - cyberbezpieczeństwo ludności;

- ewakuacja ludności i budowle ochronne.

Opłaty

 Cena za studia wynosi 3.400 PLN (na prośbę słuchacza istnieje możliwość rozłożenie czesnego na raty).

 Opłatę należy wnieść na konto bankowe numer:

60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

 z dopiskiem OL-2022, subkonto 700-1500-40-014 - opłata czesnego 

Terminy

Studia rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024. Inauguracja zajęć odbędzie się 9 marca 2024 r. na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania.

Zajęcia będą prowadzone w trybie stacjonarnym lub w trybie ON-LINE
(w przypadku ograniczeń wynikających z COVID-19), w formie 14 dwudniowych zjazdów (sobota – niedziela) w wymiarze zazwyczaj nie przekraczającym
8 godz. zajęć lekcyjnych w każdym dniu, w terminie od marca 2024 r. do stycznia 2025 r., z przerwą wakacyjną. Łączna liczba godzin wynosi 210, pkt. ECTS: 46.

 

                             

TERMINY ZJAZDÓW:
Semestr Letni Semestr Zimowy
09.03.2024 - 10.03.2024 12.10.2024 - 13.10.2024
23.03.2024 - 24.03.2024 26.10.2024 - 27.10.2024
20.04.2024 - 21.04.2024 23.10.2024 - 24.10.2024
11.05.2024 - 12.05.2024 30.11.2024 - 01.12.2024
25.05.2024 - 26.05.2024 14.12.2024 - 15.12.2024
08.06.2024 - 09.06.2024 11.01.2025 - 12.01.2025
  25.01.2025 - 26.01.2025

                                

 

 

 

 


Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się  wykształceniem  wyższym  co  najmniej  I stopnia, tj. osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  • wypełnioną i podpisaną ankietę zgłoszeniową (do wydrukowania z systemu)
  • kopię dyplomu ukończenia studiów

Komisja Kwalifikacyjna dokona kwalifikacji kandydatów na podstawie kolejności zgłoszeń.