• zaloguj się
  • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Oświadczenia i zobowiązania kandydata

Przyjmuję do wiadomości, że kwalifikacja przeprowadzana jest na podstawie danych przekazywanych drogą elektroniczną oraz biorę pełną odpowiedzialność za przekazane podczas rejestracji dane niepełne, błędne lub fałszywe, a także za wynikające z tego skutki, w tym możliwe w takiej sytuacji skreślenie z listy przyjętych.

Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego, w szczególności dotyczące terminów, warunków postępowania kwalifikacyjnego oraz warunków dokonania wpisu będą mi przekazywane za pośrednictwem systemu. Zobowiązuję się do bieżącego odczytywania tych informacji oraz ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.

Jeżeli zostanę zakwalifikowana / zakwalifikowany do przyjęcia, zobowiązuję się dotrzymać wszystkich warunków przewidzianych dla procedury wpisu. Przyjmuję do wiadomości, że ich niedotrzymanie jest traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie i skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia.

Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Działu Organizacji Kształcenia o wszelkich zauważonych błędach we wprowadzonych przeze mnie danych lub o wykrytych nieprawidłowościach w pracy systemu oraz o otrzymywanych za jego pośrednictwem błędnych informacjach poprzez kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl.

Pamiętaj !!!

Do rejestracji na studia nie jest konieczne podanie wszystkich danych (dane wymagane oznaczono -  *). Nie jest również wymagana akceptacja zdjęcia.

Pewne dane (np. wyniki egzaminu dojrzałości na JSM i studia I stopnia czy wynik ukończenia studiów na studia II stopnia) musisz uzupełnić do zamknięcia rekrutacji.

Wystarczy że w zakładce "WYKSZTAŁCENIE" wskażesz poziom wykształcenia, np. "WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE" lub „WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE” i klikniesz przycisk "ZAPISZ I DODAJ DOKUMENT", a następnie uzupełnisz pola:

  • rodzaj dokumentu (np. „matura polska” lub „dyplom inżyniera”),
  • rok uzyskania dokumentu (np. 2023),
  • kraj wydania (np. Polska),

pozwoli to na dokonanie zgłoszenia rekrutacyjnego.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. generała Sylwestra Kaliskiego 2.

Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wat.edu.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych, a następnie przetwarzane będą  w celu zawarcia umowy pomiędzy studentem a uczelnią, w celu dokumentowania przebiegu kształcenia oraz w celach statutowych i archiwizacji.

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO, tj. przepisów prawa: ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny i/lub ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane. Brak ich podania uniemożliwi przeprowadzenie rekrutacji.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji, a po przyjęciu przez okres 50 lat od ukończenia kształcenia.

Osoby, których dane osobowe przetwarza Uczelnia, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

Osoby, których dane osobowe przetwarza Uczelnia, mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.