• zaloguj się
  • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA oraz JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - CYWILNE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Aktualności

Rekrutacja

Wyniki rekrutacji po weryfikacji złożonych dokumentów – rekrutacja uzupełniająca (druga tura rekrutacji)

| Sławomir Szczepański

Wyniki rekrutacji po weryfikacji złożonych dokumentów
– rekrutacja uzupełniająca (druga tura rekrutacji)

 ( wg stanu na 1 sierpnia 2023 r.)

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR), dokonała weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Osoby wstępnie zakwalifikowane, które nie potwierdziły chęci studiowania poprzez złożenie świadectwa dojrzałości, zgodnie z zasadami rekrutacji, uznane zostały za rezygnujące i nie zostały wpisane na listę przyjętych. Aktualny status każdy kandydat może sprawdzić na koncie w Internetowej Rejestracji Kandydatów. Decyzje dla osób przyjętych nie są wydawane.

STUDIA WOJSKOWE

 Na studia wojskowe, na zwolnione miejsca, będą rozpatrywani kandydaci z list rezerwowych, posiadający wymaganą liczbę punktów Wymaganym warunkiem do przyjęcia jest posiadanie orzeczenia o zdolności do zawodowej służby wojskowej – kategoria zdrowia „Z”

             REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - STUDIA CYWILNE

 Na wybrane kierunki studiów cywilnych stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzona jest druga tura rekrutacji tj. rekrutacja uzupełniająca, do wyczerpania limitu miejsc (nie dłużej niż do 20 września).

 Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji uzupełniającej jest posiadanie minimalnej wartości punktów rankingowych.

 Kierunki studiów cywilnych stacjonarnych w rekrutacji uzupełniającej, wraz z minimalnymi wartościami punktów rankingowych:

 -   administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego – min. 20 pkt.,

 -   biocybernetyka i inżynieria biomedyczna – min. 26 pkt.,

 -   budowa dróg i mostów – min. 19 pkt.,

 -   budownictwo – min. 34 pkt.,

 -   chemia – min. 31 pkt.,

 -   elektronika i telekomunikacja – min. 35 pkt.,

 -   energetyka – min. 15 pkt.,

 -   geoinformatyka – min. 29 pkt.,

 -   informatyka – min. 74 pkt.,

 -   inżynieria bezpieczeństwa – min. 12 pkt.,

 -   inżynieria kosmiczna i satelitarna – min. 50 pkt.,

 -   inżynieria geoprzestrzenna – min. 27 pkt.,

 -   inżynieria materiałowa – min. 24 pkt.,

 - kryptologia i cyberbezpieczeństwo – min. 70 pkt., 

-   logistyka (profil praktyczny) – min. 33 pkt.,

 -   mechanika i budowa maszyn – min. 25 pkt.,

 -   mechatronika – min. 37 pkt.,

 -   obronność państwa – min. 20 pkt.,

 -   optoelektronika – min. 30 pkt.,

 -   technologie przełomowe – min. 38 pkt.

 Kierunki studiów cywilnych niestacjonarnych w rekrutacji uzupełniającej, wraz z minimalnymi wartościami punktów rankingowych:

 -   bezpieczeństwo narodowe – min. 15 pkt.,

 -   budownictwo – min. 14 pkt.,

 -   elektronika i telekomunikacja – min. 10 pkt.,

 -   energetyka – min. 15 pkt.,

 -   geodezja i kataster – min. 20 pkt.,

 -   informatyka – min. 44 pkt.,

 --logistyka (profil ogólnoakademicki) – 2.08. wydział podjął decyzję o nieuruchomieniu kierunku,

 -   logistyka (profil praktyczny) – min. 15 pkt.,

 -   mechanika i budowa maszyn – min. 20 pkt.,

 -   zarządzanie – min. 15 pkt..

 Do 4 sierpnia trwa rejestracja na studia niestacjonarne na kierunki:

 -   administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego

 -   obronność państwa

 Wyniki zostaną ogłoszone do 8 sierpnia, dokumenty będzie należało złożyć w Sekcji ds. Rekrutacji do 11 sierpnia.

 Kandydaci chcący uczestniczyć w drugiej turze rekrutacji uzupełniającej muszą:

 o   posiadać minimum wskazaną wartość punktów rankingowych na wybrany kierunek;

 o   złożyć w IRK zgłoszenie rekrutacyjne w drugiej turze (przypisane do właściwego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów);

 o   przedłożyć w Sekcji ds. Rekrutacji oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości.

 Kandydaci zakwalifikowani w pierwszej turze, aby uczestniczyć w drugiej turze, muszą zrezygnować z dotychczasowej kwalifikacji.

 Kandydaci z pierwszej tury nie wnoszą dodatkowych opłat.

 W drugiej turze rekrutacji liczy się kolejność zgłoszeń.

Sekcja ds. Rekrutacji  Wojskowej Akademii Technicznej

tel. +48 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956

faks 261 839 159

email: rekrutacja@wat.edu.pl

 

Wyniki rekrutacji na studia I stopnia i składanie dokumentów

| Joanna Szkiruć

WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA W WAT
(rok akademicki 2023/2024)

 

Rekrutacja na studia I stopnia oraz JSM cywilne zakończona

 

Zakończyła pracę Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, która podjęła decyzje o kwalifikacji na studia I stopnia i JSM na kierunkach cywilnych – stacjonarnych i niestacjonarnych. Każdy zarejestrowany może sprawdzić swój status na koncie w Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 

Na studia I stopnia cywilne stacjonarne zakwalifikowano 2843 osób na 1780 miejsc, wiedząc, że nie wszyscy podejmą studia w WAT – nie tworzymy list rezerwowych. Na kierunkach w języku angielskim: lotnictwo i kosmonautyka oraz mechatronika rejestracja została przedłużona do 4 sierpnia.

 

Na studia I stopnia cywilne niestacjonarne zakwalifikowano 398 osób, Nie uruchomiono na tej formie studiów kierunków: budowa dróg i mostów, geodezja i kataster, inżynieria geoprzestrzenna. Kandydaci z tych kierunków mogą uczestniczyć w drugiej turze na inne kierunki studiów. Na kierunkach: administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz obronność państwa rejestracja została przedłużona do 4 sierpnia.

 

UWAGA: Osoby zakwalifikowane na studia cywilne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie zobowiązane są w dniach 24-28 lipca 2023 r. dostarczyć wymagane dokumenty (dotyczy to również osób, które składały już dokumenty na studia wojskowe, a zdecydowały się na studia cywilne):

 

  • kserokopię świadectwa dojrzałości* – oryginał lub odpis OKE lub kserokopia potwierdzona notarialnie do wglądu,
  • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową z IRK (do pobrania z IRK>Zgłoszenia rekrutacyjne>dokumenty i dalsze kroki),
  • wydrukowane i podpisane ślubowanie IRK (do pobrania z IRK>Zgłoszenia rekrutacyjne>dokumenty i dalsze kroki),
  • ewentualne dokumenty potwierdzające osiągnięcia na olimpiadach.

 

W przypadku przesłania dokumentów pocztą, świadectwo dojrzałości musi być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

 

* Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej dostarcza dodatkowo (jeśli nie zrobił tego na etapie rejestracji) tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego wraz z oryginałem świadectwa opatrzonym apostille.

 

 

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Studium Wychowania Fizycznego WAT, ul. Kartezjusza 1 w Warszawie

 

w dniach 24-28 lipca w godz. 8.00 – 15.00

 

szczegóły lokalizacji

 

Adres do przesyłania dokumentów:

 

Wojskowa Akademia Techniczna

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

 

00 – 908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

 

Sekcja ds. Rekrutacji

 

Informacja o drugiej turze rekrutacji podana będzie na naszych stronach internetowych po zakończeniu etapu potwierdzania (składania dokumentów) i ogłoszeniu ostatecznej liczby zakwalifikowanych w I turze, tj. po 28 lipca.