• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - WOJSKOWE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Logistyka ekonomiczna (SW)

Szczegóły
Kod WLOEXWSJ
Jednostka organizacyjna Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Kierunek studiów Logistyka ekonomiczna
Forma studiów stacjonarne wojskowe
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
Czas trwania 10 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu od 8:00 do 15:00 (w okresie lipiec-wrzesień w czwartek od 8:00 do 18:00)
Wymagany dokument
 • Świadectwo dojrzałości lub inny dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (01.03.2024 00:00 – 21.06.2024 23:59)
(rekrutacja chroniona kodem dostępu )

O studiowaniu...

 

Informacje ogólne

Celem jednolitych studiów magisterskich na kierunku LOGISTYKA EKONOMICZNA o profilu praktycznym jest:

 • uzyskanie przez absolwentów interdyscyplinarnej wiedzy z dziedziny nauk społecznych, czyli nauk tworzących fundament dla współczesnej logistyki ekonomicznej;
 • przygotowanie absolwentów do właściwego analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk w obszarze ekonomiczno-finansowym resortu obrony narodowej oraz zaspokojenia potrzeb logistycznych jednostek i instytucji wojskowych z uwzględnieniem wykonywania zadań w kraju jak i poza jego granicami;
 • nabycie przez absolwentów umiejętności wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej i uzyskanych w czasie praktyk umiejętności do formułowania i analizy problemów ekonomiczno-finansowych oraz zabezpieczenia logistycznego w jednostkach i instytucjach wojskowych realizujących zadania w czasie pokoju, kryzysu i ewentualnej wojny w uwarunkowaniach XXI wieku.

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego realizowane są jako jednolite studia magisterskie. Trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra  oraz stopnia wojskowego podporucznika.

 

Absolwenci otrzymują tytuł magistra i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 


Rejestracja na studia wojskowe - film

Zasady rekrutacji

 

Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w uczelni wojskowej, a więc  studia w charakterze kandydata na oficera może rozpocząć osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada wiek co najmniej 18 lat – w dniu powołania do służby (WAŻNE: kandydatem może być również osoba, która wiek 18 lat osiągnie do końca roku kalendarzowego, w którym prowadzona jest rekrutacja. Będzie ona mogła rozpocząć studia wojskowe, mając zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie, a powołana do służby zostanie po ukończeniu 18 lat),
 • nie jest karana sądownie za przestępstwa umyślne (informacja z Krajowego Rejestru Karnego uzyskana przez wojskowe centrum rekrutacji),
 • posiada świadectwo dojrzałości w dniu egzaminów,
 • posiada orzeczenie o braku przeciwskazań psychologicznych do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • posiada orzeczenie o kategorii zdrowia „Z”, tj. zdolny do pełnienia zawodowej służby wojskowej wydane przez wojskową komisję lekarską,
 • zna na odpowiednim poziomie język angielski – tj. zdawała go na maturze lub jeżeli nie był on przedmiotem egzaminu maturalnego, uzyskała określone minimum punktów rankingowych (6/20 punktów) podczas testu z tego języka przeprowadzonego w WAT .

  

Przebieg rekrutacji:

 • zarejestrowanie się w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego,
 • złożenie w dowolnym wojskowym centrum rekrutacji (WCR, dawniej WKU), wskazanym w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego, wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej  w uczelni wojskowej oraz innych wymaganych przez WCR dokumentów,
 • sprawdzenie przez WCR niekaralności kandydata w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK)
 • badania psychologiczne zgodnie ze skierowaniem wydanym przez WCR,
 • uzupełnienie danych i dokonanie zgłoszenia rekrutacyjnego, tj. wyboru kierunku w Internetowej Rejestracji Kandydatów w WAT, WAŻNE - REJESTRACJA W IRK TRWA OD 1 MARCA DO 21 CZERWCA 2024 r.
 • przedłożenie w WAT świadectwa dojrzałości najpóźniej w dniu egzaminów,
 • w pierwszym dniu egzaminów nastąpi ocena znajomości języka angielskiego na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości lub testu przeprowadzonego w WAT, jeżeli kandydat nie zdawał języka angielskiego na egzaminie maturalnym,
 • egzaminy, tj. sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna w WAT,
 • skierowanie przez WCR Warszawa-Śródmieście osób wstępnie zakwalifikowanych i na listach rezerwowych na badania wojskowej komisji lekarskiej przeprowadzanych na terenie WAT oraz, w razie potrzeby, w przychodniach na terenie Warszawy,
 • wydanie przez Rejonową Wojskową Komisję Lekarską w Warszawie (RWKL) orzeczenia o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • przyjęcie na studia osób z kategorią zdrowia "Z", mieszczących się w limicie miejsc na poszczególnych kierunkach.

UWAGA: W trakcie egzaminów i badań RWKL kandydaci do przyjęcia na studia są zakwaterowani oraz żywieni na terenie WAT, w okresie 2-5 dni.

 

DATY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

  do 14 czerwca 2024 r.

wojskowe centrum rekrutacji (WCR)


14 i 16 lipca 2024 r.

21 i 23 lipca 2024 r.

Wojskowa Akademia Techniczna  (WAT)

Rejestracja w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego oraz dostarczenie do dowolnie wybranego wojskowego centrum rekrutacji (WCR):

 • wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowe,
 • innych wymaganych przez WCR dokumentów.

 

 • 2 x kserokopia świadectwa dojrzałości i oryginał do wglądu,
 • 2 x wydrukowana ankieta osobowa z IRK*,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych lub oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w testach sprawnościowych, podpisane w obecności pracownika uczelni,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
  i umiejętności,
 • dokumentacja medyczna - więcej informacji tutaj.

 * Ankieta do pobrania w IRK w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” >> „dokumenty i dalsze kroki”.

 

 

Po uzyskaniu wyników egzaminów maturalnych kandydat ma obowiązek wprowadzić je do IRK (zakładka wykształcenie).

 

Podstawą naliczania punktów rankingowych są wyniki zamieszczone na świadectwie dojrzałości z przedmiotów (może nie być wszystkich wymienionych przedmiotów):

 • matematyka (do 45 pkt. rankingowych)
 • język obcy (do 20 pkt. rankingowych)
 • język polski (do 5 pkt. rankingowych)
 • geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie (do 30 pkt. rankingowych)

 

Dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” (wyniki procentowe), brane są pod uwagę wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego.

Dla kandydata ze świadectwem „starej matury” (skala ocen od 2 do 6), brane są pod uwagę oceny uzyskane w czasie egzaminu dojrzałości z części pisemnej lub z części ustnej.

 

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma:

 • określony przedmiot na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub dwujęzycznym;
 • określony przedmiot pisemnie i ustnie (dotyczy kandydata ze „starą maturą”)

to podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych.

 

O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba naliczonych punktów rankingowych.

 

Aby obliczyć punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości, skorzystaj z KALKULATORA REKRUTACYJNEGO.

 

Jeśli kandydat posiada świadectwo dojrzałości uzyskane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, na tym etapie składa (bezpośrednio lub przez system IRK) tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego wraz z oryginałem opatrzonym apostille. 

Dostarczenie powyższych dokumentów jest niezbędne do naliczenia punktów rankingowych. 

Kandydat posiadający zagraniczne świadectwo dojrzałości nie wprowadzi samodzielnie wyników z egzaminów.

 

Jeżeli kandydat jest laureatem lub finalistą stopnia centralnego olimpiady językowej, to otrzymuje za język obcy (za język polski w przypadku Olimpiady Literatury i Języka Polskiego) maksymalną liczbę punktów rankingowych. 

Maksymalną liczbę punktów rankingowych (100 pkt.) otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad i konkursów, o których mowa w uchwale Senatu WAT nr 134/WAT/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2024/2025.

 

Więcej informacji o zasadach rekrutacji na stronie https://www.wojsko-polskie.pl/wat/proces-rekrutacji-na-studia-wojskowe/