• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - WOJSKOWE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

REKRUTACJA NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - WOJSKOWE

Studia w charakterze kandydata na oficera, tzw. studia wojskowe, realizowane są jako jednolite studia magisterskie, odbywają się tylko w formie stacjonarnej i trwają 10 semestrów.

Na pierwszym roku, student-podchorąży pełni dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Od drugiego roku pełni zawodową służbę wojskową.

Studenci-podchorążowie mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, a także otrzymują comiesięczne uposażenie finansowe w wysokości takiej jak uposażenie zasadnicze żołnierza zawodowego na najniższych stanowiskach służbowych. Obecnie uposażenie to wynosi 4960 zł.

Absolwenci tego rodzaju studiów po 5 latach uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera oraz pierwszy stopień oficerski – podporucznika.

Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w uczelni wojskowej, a więc  studia w charakterze kandydata na oficera może rozpocząć osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie
 • posiada wiek co najmniej 18 lat – w dniu powołania do służby
 • nie jest karana sądownie (informacja z Krajowego Rejestru Karnego uzyskana przez wojskowe centrum rekrutacji)
 • posiada świadectwo dojrzałości w dniu egzaminów
 • posiada orzeczenie o braku przeciwskazań psychologicznych do pełnienia zawodowej służby wojskowej
 • posiada orzeczenie o kategorii zdrowia „Z”, tj. zdolny do pełnienia zawodowej służby wojskowej orzeczoną przez wojskową komisję lekarską
 • zna na odpowiednim poziomie język angielski – tj. zdawała go na maturze lub jeżeli nie był on przedmiotem egzaminu maturalnego, uzyskała określone minimum punktów rankingowych podczas testu z tego języka przeprowadzonego w WAT

  Przebieg rekrutacji:

 • zarejestrowanie się w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego,
 • złożenie w dowolnym wojskowym centrum rekrutacji (WCR, dawniej WKU), wskazanym w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego, wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej  w uczelni wojskowej oraz innych wymaganych dokumentów,
 • sprawdzenie przez WCR niekaralności kandydata w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK)
 • badania psychologiczne zgodnie ze skierowaniem wydanym przez WCR,
 • uzupełnienie danych i dokonanie zgłoszenia rekrutacyjnego, tj. wyboru kierunku w Internetowej Rejestracji Kandydatów w WAT,
 • przedłożenie w WAT świadectwa dojrzałości, najpóźniej w dniu egzaminów
 • w dniu stawienia się na egzaminy, nastąpi ocena znajomości języka angielskiego na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości lub testu przeprowadzonego w WAT, jeżeli kandydat nie zdawał języka angielskiego na egzaminie maturalnym,
 • sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna w WAT,
 • dla osób wstępnie zakwalifikowanych i na listach rezerwowych, badania w wojskowej komisji lekarskiej będącej w WAT;
 • wydanie przez wojskową komisję lekarską orzeczenia o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • przyjęcie na studia osób z kategorią zdrowia "Z", mieszczących się w limicie miejsc na poszczególnych kierunkach.

 

DATY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

  do 9 czerwca 2023 r.

wojskowe centrum rekrutacji (WCR)


9 i 11 lipca 2023 r.

16 i 18 lipca 2023 r.

Wojskowa Akademia Techniczna  (WAT)

Rejestracja w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego oraz dostarczenie do dowolnie wybranego wojskowego centrum rekrutacji (WCR):

 • wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowe,
 • innych wymaganych dokumentów.

 

 • 2 x kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • 2 x wydrukowana ankieta osobowa z IRK*,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych lub oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w testach sprawnościowych, podpisane w obecności pracownika uczelni,
 • pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych*,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
  i umiejętności.

 

 * Dokumenty do pobrania w IRK w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” >> „dokumenty i dalsze kroki”.

 

 

Po uzyskaniu wyników egzaminów maturalnych kandydat ma obowiązek wprowadzić je do IRK (zakładka wykształcenie).

 

Przydatne linki

Problemy dotyczące zapisu na studia wojskowe w IRK-Instrukcja.

Czym się różnią studia wojskowe od cywilnych?

Harmonogram rekrutacji na studia wojskowe.

Testy sprawnościowe i rozmowa kwalifikacyjna.

Testy sprawnościowe - film.

Badania lekarskie i psychologiczne.

Podstawowe szkolenie wojskowe.

Życie podchorążego.

Z życia studenta-podchorążego (film).

Katalog kół naukowych i sekcji sportowych.

Gdzie nas spotkać?

Adres do korespondencji WAT (można wysłać dokumenty w formie papierowej)

Tury rekrutacji

Filtry

 • Jednostki organizacyjne

Lp. Oferta Tura 1
1 Budownictwo (SW) od: 28.02.2023 09:00
do: 09.07.2023 23:59
2 Chemia (SW) od: 28.02.2023 09:00
do: 09.07.2023 23:59
3 Elektronika i telekomunikacja (SW) od: 28.02.2023 09:00
do: 11.07.2023 20:25
4 Geodezja i kartografia (SW) od: 28.02.2023 09:00
do: 11.07.2023 13:59
5 Informatyka (SW) od: 28.02.2023 09:00
do: 11.07.2023 10:08
6 Inżynieria bezpieczeństwa (SW) od: 28.02.2023 09:00
do: 18.07.2023 16:45
7 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (SW) od: 28.02.2023 09:00
do: 12.07.2023 14:40
8 Logistyka ekonomiczna (SW) od: 28.02.2023 09:00
do: 09.07.2023 23:59
9 Logistyka (SW) od: 28.02.2023 09:00
do: 17.07.2023 11:30
10 Lotnictwo i kosmonautyka (SW) od: 28.02.2023 09:00
do: 18.07.2023 09:28
strony
Strony: 1, 2
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200