PRZENOSZENIE STUDENTÓW CYWILNYCH WAT NA II ROK WOJSKOWYCH JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Elektronika i telekomunikacja (SW)

Szczegóły
Kod WELEXWSJ
Jednostka organizacyjna Wydział Elektroniki
Kierunek studiów Elektronika i telekomunikacja
Forma studiów stacjonarne wojskowe
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 31
Czas trwania 10 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu od 8:00 do 15:00 (w okresie lipiec-wrzesień w czwartek od 8:00 do 18:00)
Wymagany dokument
 • Świadectwo dojrzałości lub inny dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (27.05.2024 00:00 – 10.06.2024 23:59)

O studiowaniu...

 

Informacje ogólne

Studia trwają 5 lat, obejmują 10 semestrów i są przeznaczone dla kandydatów na oficerów kierowanych po ich ukończeniu do objęcia stanowisk służbowych w korpusach i grupach osobowych służb technicznych zgodnych z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez Ministra Obrony Narodowej. Model studiów zakłada realizację kształcenia politechnicznego i ogólnowojskowego na terenie uczelni oraz w części specjalistycznej w Centrach Szkolenia Rodzajów Sił Zbrojnych i wybranych jednostkach wojskowych. Realizowane w trakcie nauki treści kształcenia zakładają osiągnięcie efektów uczenia się przewidzianych zarówno dla kierunku studiów „elektronika i telekomunikacja”, jak również określonych przez osoby właściwe do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych oraz wspólnych dla wszystkich specjalności określonych przez standardy kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów.

W zakresie kwalifikacji technicznych absolwent będzie posiadał wiedzę ogólną z elektroniki i telekomunikacji. W szczególności wiedzę z zakresu: miernictwa elektronicznego, inżynierii materiałowej, przetwarzania sygnałów, układów analogowych i cyfrowych, technik bardzo wysokiej częstotliwości, optoelektroniki, języków programowania, systemów i sieci telekomunikacyjnych oraz konstrukcji urządzeń elektronicznych.

Kluczowym momentem studiów jest wybór na III semestrze specjalności profilowanej szeroką bazą przedmiotów wybieralnych. Na jednolitych studiach magisterskich oferowane są następujące specjalności:

1.        eksploatacja systemów łączności,

2.        rozpoznanie i zakłócanie radioelektroniczne,

3.        radiolokacja,

4.        radionawigacja,

5.        metrologia.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich w wyniku przyswojonej wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych jest przygotowany do objęcia stanowiska służbowego w jednostkach wojskowych oraz instytucjach centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej. W programie studiów przewidziano praktyki przygotowujące do pełnienia funkcji dowódczych w wymiarze 8 tygodni. Studia kończy obrona pracy dyplomowej, a absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera oraz stopień wojskowy podporucznika. Są też przygotowani do podjęcia studiów w szkołach doktorskich.

 

Zasady przenoszenia

Rekrutację uzupełniającą na drugi rok studiów wojskowych przeprowadza się w związku ze zwolnieniem się miejsc na wojskowych jednolitych studiach magisterskich. W rekrutacji uczestniczyć mogą studenci cywilni WAT, studiujący na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Uruchomienie rekrutacji następuje po uzgodnieniu przez rektora i dyrektora departamentu MON właściwego do spraw kadr limitu przyjęć na określonych kierunkach. Limity te mogą ulec zmianie.

W rekrutacji uzupełniającej na studia wojskowe może uczestniczyć student WAT  spełniający niżej wymienione kryteria:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • posiada nieposzlakowaną opinię;
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej;
 • posiada ukończone co najmniej 18 lat w dniu powołania do służby wojskowej;
 • nie był karany sądownie za przestępstwo umyślne;
 • studiuje na kierunku, na który jest prowadzona rekrutacja uzupełniająca lub kierunku do niego pokrewnym;
 • ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów.

Proces rejestracji obejmuje:

 • założenie indywidualnego konta w Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej IRK;
 • wypełnienie w IRK formularza osobowego oraz informacji związanych ze zgłoszeniem rekrutacyjnym;
 • utworzenie zgłoszenia rekrutacyjnego przy użyciu kodu otrzymanego drogą mailową;
 • wniesienie opłaty w wysokości 50 zł na indywidualne konto wskazane w IRK;
 • złożenie wydrukowanego z IRK wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz innych wymaganych dokumentów do Wojskowego Centrum Rekrutacji właściwego dla siedziby uczelni, tj. WCR Warszawa-Śródmieście lub innego dowolnie wybranego, w terminie do 14 dni po ogłoszeniu przez rektora - komendanta WAT informacji o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej;
 • wykonanie, zleconego przez WCR, badania psychologicznego w celu wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej;

 

Termin postępowania kwalifikacyjnego zostanie podany co najmniej na 7 dni przed jego przeprowadzeniem.

 

Na zakres postępowania kwalifikacyjnego składa się:

 • sprawdzian sprawności fizycznej;
 • rozmowa kwalifikacyjna;
 • test znajomości języka angielskiego;
 • analiza przebiegu studiów cywilnych;
 • sporządzenie wykazów kandydatów dla określonych kierunków studiów;
 • podjęcie decyzji w sprawie przeniesienia kandydatów na określone kierunki drugiego roku studiów wojskowych.

 

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie przeniesienia kandydata na określony kierunek drugiego roku studiów wojskowych rozpatrywane będą następujące kryteria:

 • kierunek kandydata na studiach cywilnych;
 • średnia ocen na pierwszym semestrze studiów;
 • wyniki: testu sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej i testu znajomości języka angielskiego;
 • dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia kandydata, w tym średnia ocen na kolejnych semestrach studiów.

 

Wstępnie zakwalifikowanego kandydata szef WCR Warszawa-Śródmieście kieruje do wojskowej komisji lekarskiej w celu wydania orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej ustalającej kategorię zdolności do zawodowej służby wojskowej.

 

Na podstawie otrzymanych orzeczeń wojskowej komisji lekarskiej komisja rekrutacyjna informuje kandydata, w terminie do 7 dni, o wyrażeniu zgody na przeniesienie, albo wydaje i doręcza w terminie do 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego decyzję o odmowie przeniesienia.

 

 

Kierunki w ofercie na studiach wojskowych (rekrutacja będzie prowadzona tylko na kierunki, na których wystąpiły wolne miejsca i został uzgodniony limit):

 • Budownictwo 
 • Chemia
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Geodezja i kartografia
 • Informatyka
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
 • Logistyka
 • Logistyka ekonomiczna
 • Lotnictwo i kosmonautyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne

 

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia;

 

Zarządzenie Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia do uczelni wojskowych dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w roku akademickim 2024/2025.

 

Decyzja Rektora WAT nr 147/RKR/2024 w sprawie ustalenia zasad przenoszenia studentów cywilnych na II rok studiów wojskowych w WAT