• zaloguj się
 • utwórz konto

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Inżynieria materiałowa - studia prowadzone w języku angielskim

Szczegóły
Kod WTCNXCSMang
Jednostka organizacyjna Wydział Nowych Technologii i Chemii
Kierunek studiów Inżynieria materiałowa
Forma studiów stacjonarne cywilne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 20
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu from 8:00 am to 3:00 pm (in January-February on Thursdays from 8:00 am to 6:00 pm)
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.11.2023 00:00 – 01.02.2024 23:59)

O studiowaniu...

 

Z myślą o przyszłych studentach uruchomiono wirtualne spacer po Wydziale Nowych Technologii i Chemii WAT. Nasza propozycja dedykowana jest dla tych wszystkich, którzy chcą zobaczyć jak Wydział wygląda – odkryć wiele ciekawych laboratoriów i pracowni badawczych oraz zobaczyć jak pracują znajdujące się w nich maszyny, urządzenia i systemy. Zapraszamy Was do skorzystania ze spaceru i wycieczki po Naszym Wydziale! 

http://www.wtc.wat.edu.pl/spacer/startowa/

 

Informacje ogólne

Specyfiką kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku inżynieria materiałowa jest koncentracja programu studiów na najnowszych zagadnieniach dotyczących zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz technologii materiałowych. W obszarze materiałów konstrukcyjnych nacisk położony jest na strukturalne uwarunkowania właściwości materiałów, materiały wielofunkcyjne i nanomateriały. W aspekcie materiałów funkcjonalnych student zdobywa wiedzę na temat materiałów fotonicznych i ich aplikacji w półprzewodnikowych detektorach promieniowania, nietelekomunikacyjnych zastosowaniach światłowodów oraz elektrooptycznych przetwornikach ciekłokrystalicznych. Kształcenie na kierunku inżynieria materiałowa związana jest z badaniami w tej dyscyplinie naukowej realizowanymi przez nauczycieli akademickich Instytutu Inżynierii Materiałowej i Instytutu Fizyki Technicznej. Studenci są zachęcani do uczestniczenia w tych badaniach i mają możliwość ich prowadzenia nie tylko podczas realizacji ćwiczeń laboratoryjnych i wykonywania projektów przedmiotowych oraz prac dyplomowych, ale także w ramach prężnie działających w Wydziale czterech kół naukowych studentów. Przyjęta koncepcja kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa zakłada przygotowanie młodej kadry naukowej dla zespołów badawczych (pracowników naukowo-badawczych, inżynierów naukowo-technicznych, pracowników firm projektowych i wdrożeniowych) specjalizujących się w zagadnieniach inżynierii materiałowej.
 

Opłaty

Obywatele polscy nie ponoszą opłat za kształcenie na studiach prowadzonych w języku angielskim.

Program studiów

Program studiów II stopnia - Inżynieria materiałowa 

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/master-studies-in-english-materials-engineering/

Dostarczenie dokumentów

Po zarejestrowaniu w systemie internetowym IRK musisz dostarczyć (do 1 lutego 2024 r.) do uczelni osobiście, poprzez upoważnioną osobę lub pocztą:

 • wydrukowaną z systemu ankietę osobową kandydata na studia drugiego stopnia,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być zaświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia),
 • dokument potwierdzający przebieg dotychczasowych studiów: suplement, indeks lub karta przebiegu studiów,
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
 • ewentualnie inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje. 

W przypadku dokumentów zagranicznych:

 • wydrukowaną z systemu ankietę osobową kandydata na studia drugiego stopnia,
 • dyplom zagraniczny opatrzony apostille wraz z suplementem lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w kraju, w którym został wydany (oryginał),
 • tłumaczenie dyplomu ora suplementu na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości (oryginał),
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 (oryginał),
 • kopię paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości (oryginał do wglądu).

Więcej informacji na temat rekrutacji : https://www.wojsko-polskie.pl/wat/recruitment-for-studies-in-english-second-degree-studies/


Zasady rekrutacji

Uruchomienie rekrutacji na określony kierunek  i formę studiów uzależnione jest od ustalenia przez rektora limitu przyjęć na ten kierunek i formę studiów.

Uruchomienie określonego kierunku i formy studiów uwarunkowane jest liczbą kandydatów.

O przyjęcie na określony kierunek studiów II stopnia może ubiegać się wyłącznie kandydat posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na tym kierunku lub niżej wymienionych kierunkach pokrewnych:

 • chemia,
 • energetyka,
 • fizyka,
 • fizyka techniczna,
 • mechanika i budowa maszyn,
 • mechatronika,
 • metalurgia,
 • nanotechnologia,
 • technologia chemiczna,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji.

W przypadku kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia innego kierunku studiów lub dyplomem ukończenia studiów poza granicami Rzeczypospolitej Polski, komisja rekrutacyjna rozstrzyga czy kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na wybranym kierunku studiów.

Na zakres postępowania kwalifikacyjnego składa się:

 • sporządzenie list rankingowych;
 • podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia na studia poprzez wpisanie na listę studentów.

Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia II stopnia poprzez wpisanie na listę studentów podejmuje komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów;
 • wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio ukończonych studiów;
 • stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów;
 • wynik ukończenia studiów.

 

dane będące podstawą naliczenia punktów rankingowych

liczba

punktów rankingowych

kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio ukończonych studiów (decyduje komisja) 0 - 50

stopień zgodności efektów kształcenia (ustala komisja)

S

wynik ukończenia uprzednio ukończonych studiów

5w

Sx0,5

5

Sx0,45

4+

Sx0,4

4

Sx0,3

3+

Sx0,2

3

Sx0,1