• zaloguj się
 • utwórz konto

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bezpieczeństwo narodowe - studia prowadzone w języku angielskim

Szczegóły
Kod WLORXCSMang
Jednostka organizacyjna Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe
Forma studiów stacjonarne cywilne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 40
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu od 8:00 do 15:00 (w okresie lipiec-wrzesień w czwartek od 8:00 do 18:00)
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (03.06.2024 00:00 – 02.09.2024 23:59)

Bezpieczeństwo Narodowe to kierunek odpowiadający na złożoność sytuacji politycznej we współczesnym świecie. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na wiedzę i przygotowanie praktyczne z zakresu bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

Kierunek został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się problematyką bezpieczeństwa oraz problematyką zagrożeń militarnych i pozamilitarnych występujących we współczesnym świecie.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacyjnych.

Kierunek daje możliwość zdobycia wiedzy i podstawowych umiejętności z zakresu administracji bezpieczeństwa, zarządzania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Kształtuje u studentów kreatywność i nowatorski sposób myślenia, elastyczność, zdolności adaptacyjne oraz umiejętności samokształcenia i samorozwoju.

Studia prowadzone dla obywateli polskich i cudzoziemców w języku angielskim. Kandydat musi przedstawić certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

Dostarczenie dokumentów

Po zarejestrowaniu w systemie internetowym IRK musisz dostarczyć (do 7 września 2023) do uczelni osobiście, poprzez upoważnioną osobę lub pocztą:

 • wydrukowaną ankietę osobową z Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK);
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia – oryginał do wglądu (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być zaświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia);
 • dokument potwierdzający przebieg dotychczasowych studiów: suplement, indeks lub karta przebiegu studiów;
 • ewentualnie inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje;
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.

W przypadku dokumentów zagranicznych:

 • dyplom zagraniczny z apostille i suplementem lub innym dokumentem ukończenia studiów wyższych za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w kraju, w którym został wydany (kopia – oryginał do wglądu);
 • przetłumaczony dyplom i suplement na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości (oryginał);
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 (oryginał).

Więcej informacji na temat rekrutacji na studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim : https://www.wojsko-polskie.pl/wat/recruitment-for-studies-in-english-second-degree-studies/


Zasady rekrutacji

Uruchomienie rekrutacji na określony kierunek  i formę studiów uzależnione jest od ustalenia przez rektora limitu przyjęć na ten kierunek i formę studiów.

Uruchomienie określonego kierunku i formy studiów uwarunkowane jest liczbą kandydatów.

O przyjęcie na określony kierunek studiów II stopnia może ubiegać się kandydat posiadający dyplom ukończenia studiów, czyli co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, tj. posiadający co najmniej tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata, uzyskany na tym kierunku lub niżej wymienionych kierunkach pokrewnych:

 • administracja;
 • administracja publiczna;
 • bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • europeistyka;
 • inżynieria bezpieczeństwa;
 • logistyka;
 • obronność państwa;
 • politologia;
 • prawo;
 • ratownictwo medyczne;
 • stosunki międzynarodowe;
 • zarządzanie;
 • zarządzanie i inżynieria produkcji.

W przypadku kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia innego kierunku studiów lub dyplomem ukończenia studiów poza granicami Rzeczypospolitej Polski, komisja rekrutacyjna rozstrzyga czy kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na wybranym kierunku studiów.

Na zakres postępowania kwalifikacyjnego składa się:

 • sporządzenie list rankingowych;
 • podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia na studia poprzez wpisanie na listę studentów.

Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia II stopnia poprzez wpisanie na listę studentów podejmuje komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów;
 • wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio ukończonych studiów;
 • stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów;
 • wynik ukończenia studiów.

dane będące podstawą naliczenia punktów rankingowych

liczba

punktów rankingowych

kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio ukończonych studiów (decyduje komisja) 0 - 50

stopień zgodności efektów kształcenia (ustala komisja)

S

wynik ukończenia uprzednio ukończonych studiów

5w

Sx0,5

5

Sx0,45

4+

Sx0,4

4

Sx0,3

3+

Sx0,2

3

Sx0,1