• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej (2SC)

Szczegóły
Kod WIGEXCSM
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Kierunek studiów Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej
Forma studiów stacjonarne cywilne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu od 8:00 do 15:00 (w okresie styczeń-luty w czwartek od 8:00 do 18:00)
Wymagany dokument
 • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.12.2022 00:00 – 14.02.2023 23:59)

O studiowaniu...

Informacje ogólne

W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z budownictwem komunikacyjnym w zakresie budowy dróg, lotnisk i kolei, a także budownictwem morskim, projektowaniem infrastruktury komunikacyjnej z zastosowaniem technologii BIM, powtórnym użyciem materiałów pochodzących z rozbiórki. Szczególna uwaga zostaje zwrócona na rozwój umiejętności właściwej diagnostyki obiektów infrastruktury komunikacyjnej wraz z jej analizą oraz optymalizację na etapie opracowywania dokumentacji projektowej i doboru technologii budowy.   Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się - po odbyciu wymaganej praktyki - o uprawnienia wykonawcze i projektowe specjalności drogowej, mostowej oraz kolejowej. Uprawnienia umożliwiają pracę m. in. na stanowisku projektanta, kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru.  Absolwenci będą przygotowani m.in. do: 

 • projektowania i wykonawstwa obiektów infrastruktury komunikacyjnej i obiektów kubaturowych jej towarzyszących, w tym budowania modeli dla BIM; 
 • kierowania robotami budowlanymi oraz oceny technologii budowy pod kątem wpływu na środowisko naturalne; 
 • wykonywania projektów wzmocnień, remontów oraz wykonywania ekspertyz, opinii, ocen technicznych i diagnostyki istniejących obiektów infrastruktury komunikacyjnej; 
 • zarządzania utrzymaniem i eksploatacją obiektów infrastruktury komunikacyjnej; 
 • właściwego interpretowania, szczegółowego analizowania i oceny stanu technicznego elementów sieci komunikacyjnej kraju w celu zapewnienia jej niezawodności oraz proponowania ulepszeń (usprawnień) istniejących rozwiązań technicznych; 
 • modelowania numerycznego i symulacji procesów zachodzących w elementach infrastruktury komunikacyjnej przy zastosowaniu wybranych systemów komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich.  


 
 

Dostarczenie dokumentów

Po zarejestrowaniu w systemie internetowym IRK musisz dostarczyć (do 14 lutego 2023 r.) do uczelni osobiście, poprzez upoważnioną osobę lub pocztą:

 • wydrukowaną z systemu ankietę osobową kandydata na studia drugiego stopnia,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być zaświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia),
 • dokument potwierdzający przebieg dotychczasowych studiów: suplement, indeks lub karta przebiegu studiów,
 • ewentualnie inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje.


Zasady rekrutacji

Uruchomienie rekrutacji na określony kierunek  i formę studiów uzależnione jest od ustalenia przez rektora limitu przyjęć na ten kierunek i formę studiów.

Uruchomienie określonego kierunku i formy studiów uwarunkowane jest liczbą kandydatów.

O przyjęcie na określony kierunek studiów II stopnia może ubiegać się kandydat posiadający dyplom ukończenia studiów, czyli co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, tj. posiadający co najmniej tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata, uzyskany na tym kierunku lub niżej wymienionych kierunkach pokrewnych:

 • budownictwo,
 • budownictwo zrównoważone,
 • eksploatacja infracstruktury komunikacyjnej,
 • infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny.

 

W przypadku kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia innego kierunku studiów lub dyplomem ukończenia studiów poza granicami Rzeczypospolitej Polski, komisja rekrutacyjna rozstrzyga czy kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na wybranym kierunku studiów.

Na zakres postępowania kwalifikacyjnego składa się:

 • sporządzenie list rankingowych;
 • podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia na studia poprzez wpisanie na listę studentów.

 Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia II stopnia poprzez wpisanie na listę studentów podejmuje komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę: 

 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów;
 • wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio ukończonych studiów;
 • stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów;
 • wynik ukończenia studiów. 

dane będące podstawą naliczenia punktów rankingowych

liczba

punktów rankingowych

kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio ukończonych studiów (decyduje komisja) 0 - 50

stopień zgodności efektów kształcenia (ustala komisja)

S

wynik ukończenia uprzednio ukończonych studiów

5w

Sx0,5

5

Sx0,45

4+

Sx0,4

4

Sx0,3

3+

Sx0,2

3

Sx0,1

ZAJĘCIA UWZGLĘDNIANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 1. Mechanika gruntów.
 2. Budownictwo komunikacyjne.
 3. Eksploatacja infrastruktury budowlanej.
 4. Mechanika budowli.
 5. Technologia robót budowlanych. 

PROJEKTY PRZEJŚCIOWE UWZGLĘDNIANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 1. Konstrukcje metalowe.
 2. Konstrukcje betonowe.
 3. Budowa dróg kolejowych/ Budownictwo prefabrykowane.
 4. Budowa mostów/ Budownictwo specjalne.
 5. Budowa dróg/ Konstrukcje drewniane, murowe i zespolone.

W przypadku nie występowania w suplemencie kandydata w/w zajęć i projektów komisja uwzględni zajęcia równoważne.

KRYTERIA OCENY WYNIKÓW UZYSKANYCH W CZASIE STUDIÓW:

Ocena inżynierskiej pracy dyplomowej:

 • bardzo dobry 7 pkt;
 • dobry plus 6 pkt;
 • dobry 5 pkt;
 • dostateczny plus 3 pkt.

Oceny za projekty przejściowe :

 • bardzo dobry 3 pkt / projekt;
 • dobry plus 2 pkt / projekt;
 • dobry 1 pkt / projekt.

Oceny uzyskane z wybranych zajęć:

 • bardzo dobry 4 pkt / zajęcie;
 • dobry plus 3 pkt / zajęcie;
 • dobry 2 pkt / zajęcie.

Udokumentowane w suplemencie do dyplomu pozaprogramowe osiągnięcia studenta:

 • studia indywidualne 2 pkt;
 • uczestnictwo w programie ERASMUS 2 pkt;
 • uczestnictwo w praktykach zawodowych wykraczających poza program studiów 2 pkt; - uzyskany certyfikat języka obcego (poza B2) 2 pkt.