• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (2SC)

Szczegóły
Kod WCYKXCSM
Jednostka organizacyjna Wydział Cybernetyki
Kierunek studiów Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Forma studiów stacjonarne cywilne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 40
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu od 8:00 do 15:00 (w okresie styczeń-luty w czwartki od 8:00 do 18:00)
Wymagany dokument
 • Dyplom ukończenia studiów inżynierskich lub magisterskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.01.2024 00:00 – 08.02.2024 23:59)

O studiowaniu...

Informacje ogólne

Witamy na unikatowym kierunku XXI wieku, który prezentuje zagadnienia technologii handlu elektronicznego i bankowości internetowej, kryptografii i bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni. W ramach studiów „Kryptologia i cyberbezpieczeństwo” oferujemy wszechstronne wykształcenie w zakresie bezpieczeństwa informacji, projektowania i eksploatacji systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, zarządzania ryzykiem i identyfikacją zagrożeń,  modelowania i prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa informacji, uczenia maszynowego i Internetu Rzeczy.

Przedsięwzięciami służącymi ułatwieniu absolwentom startu zawodowego jest możliwość udziału w programach: Microsoft IT Academy, Microsoft Learn for Educators (Educational Institution program), Google (Career Readiness & Google Cloud Computing), PaloAlto Networks Cybersecurity Academy oraz CISCO Networking Academy. Programy te umożliwiają studentom i wykładowcom uzyskanie prestiżowych certyfikatów. Na zajęciach wykorzystywane są również materiały pomagające w przygotowaniu do uzyskania certyfikacji, m.in. IBM Rational. 

Zapewniamy kompetencje zawodowe najbardziej poszukiwane i opłacalne na rynku pracy w kraju i na świecie. Otwieramy drzwi do zawodu przyszłości, który można wykonywać w firmie, w domu a nawet podróżując! 

Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „Kryptologia i cyberbezpieczeństwo” i tytuł zawodowy magistra inżyniera  predysponujący do następujących specjalności:

 • bezpieczeństwo informacyjne
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych 
 • cyberobrona 
 • systemy kryptograficzne.

Posiadają wiedzę i umiejętności adekwatne do pracy na stanowiskach kierowniczych: w firmach informatycznych lub organizacjach i instytucjach wykorzystujących narzędzia oraz systemy IT – m. in. dzięki wypracowanym nawykom ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. O naszych  absolwentów kierunku " Kryptologia i cyberbezpieczeństwo " starają się sprawdzeni i pewni oferenci pracy:

 • instytucje państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo
 • Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
 • podmioty gospodarki narodowej
 • instytucje zajmujące się analizą i oceną bezpieczeństwa i ryzyka
 • firmy zaangażowane w projektowanie systemów bezpieczeństwa informacji
 • przedsiębiorstwa oraz instytucje eksploatujące sieci i systemy komputerowe, np. banki, sektor ubezpieczeniowy, operatorzy telekomunikacyjni. 

Opłaty

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 244/RKR/2023 z dnia 19 września 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

Załącznik do decyzji nr 244/RKR/2023 z dnia 19 września 2023 r.

 

 

Program studiów

Program studiów II stopnia - Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

 

Dostarczenie dokumentów

Po zarejestrowaniu w systemie internetowym IRK musisz dostarczyć (do 8 lutego 2024 r.) do uczelni osobiście, poprzez upoważnioną osobę lub pocztą:

 • wydrukowaną z systemu ankietę osobową kandydata na studia drugiego stopnia,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być zaświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia),
 • dokument potwierdzający przebieg dotychczasowych studiów: suplement, indeks lub karta przebiegu studiów,
 • ewentualnie inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje. 
 

Zasady rekrutacji

Uruchomienie rekrutacji na określony kierunek  i formę studiów uzależnione jest od ustalenia przez rektora limitu przyjęć na ten kierunek i formę studiów.

Uruchomienie określonego kierunku i formy studiów uwarunkowane jest liczbą kandydatów.

O przyjęcie na określony kierunek studiów II stopnia może ubiegać się wyłącznie kandydat posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na tym kierunku lub niżej wymienionych kierunkach pokrewnych:

 • cyberbezpieczeństwo,
 • informatyka,
 • matematyka.

W przypadku kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia innego kierunku studiów lub dyplomem ukończenia studiów poza granicami Rzeczypospolitej Polski, komisja rekrutacyjna rozstrzyga czy kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na wybranym kierunku studiów.

Na zakres postępowania kwalifikacyjnego składa się:

 • sporządzenie list rankingowych;
 • podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia na studia poprzez wpisanie na listę studentów.

Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia II stopnia poprzez wpisanie na listę studentów podejmuje komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów;
 • wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio ukończonych studiów;
 • stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów;
 • wynik ukończenia studiów.

 

dane będące podstawą naliczenia punktów rankingowych

liczba

punktów rankingowych

kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio ukończonych studiów (decyduje komisja) 0 - 50

stopień zgodności efektów kształcenia (ustala komisja)

S

wynik ukończenia uprzednio ukończonych studiów

5w

Sx0,5

5

Sx0,45

4+

Sx0,4

4

Sx0,3

3+

Sx0,2

3

Sx0,1