• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Energetyka (2SC)

Szczegóły
Kod WELDXCSM
Jednostka organizacyjna Wydział Elektroniki
Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów stacjonarne cywilne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 50
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu od 8:00 do 15:00 (w lutym w czwartki 8.00 - 18.00)
Wymagany dokument
 • Dyplom ukończenia studiów inżynierskich lub magisterskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

O studiowaniu...


Z myślą o przyszłych studentach uruchomiono wirtualne spacery w technologii VR po Wydziale Elektroniki WAT. Nasza propozycja dedykowana jest dla tych wszystkich, którzy chcą zobaczyć jak Wydział wygląda – odkryć wiele ciekawych laboratoriów i pracowni badawczych oraz zobaczyć jak pracują znajdujące się w nich maszyny, urządzenia i systemy. Zapraszamy Was do skorzystania ze spaceru i wycieczki po Naszym Wydziale!

 

 Wirtualny spacer

W zakresie wirtualnych spacerów znalazły się trzy wydziałowe instytuty. Zapraszamy do odwiedzenia każdego  z nich. Wirtualne spacery w technologii VR wyposażone są w plansze informacyjne, filmy i zdjęcia wraz z komentarzem lektora.

Instytut Radioelektroniki

Instytut Systemów Elektronicznych

Instytut Systemów Łączności

 

Informacje ogólne

Energetyka to dziedzina wiedzy zajmująca się przetwarzaniem, przesyłem, i dystrybucją energii w różnych dziedzinach techniki. Zagadnienia studiowane z zakresu energetyki związane są ściśle z techniką cieplną, elektroenergetyką, budową i eksploatacją systemów, oraz maszyn energetycznych. Ważnymi zagadnieniami, które musi obejmować nowoczesne kształcenie inżyniera energetyka to również zarządzanie energią, optymalizacja procesów cieplnych i elektroenergetycznych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, nowoczesnych sposobów i technologii pozyskiwania energii, oraz wpływ procesów energetycznych na środowisko naturalne.

Studia trwają półtora roku, obejmują 3 semestry i są przeznaczone dla osób cywilnych. Realizowane są przez 2 wydziały: Wydział Elektroniki oraz Wydział Inżynierii Mechanicznej. Wydział Elektroniki jest jednostką wiodącą w tym przedsięwzięciu. Koncepcja studiów bazuje na kształceniu zgodnym z wyborem studentów w ramach specjalności profilowanych zajęciami wybieralnymi z częścią zajęć wspólnych dla wszystkich studentów, niezależnie od wskazania przedmiotów wybieralnych, które są ukierunkowane na wykształcenie wiedzy i umiejętności na potrzeby realizacji projektów w obszarze energetyki. Kierunek studiów „energetyka” prowadzony na Wydziale Elektroniki jest przyporządkowany w większości do dwu dyscyplin dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika (60%) oraz inżynieria mechaniczna (30%). Do grupy zajęć wspólnych należą m.in. metody numeryczne, procesy stochastyczne, modelowanie systemów energetycznych, komputerowe wspomaganie projektowania w energetyce z CAD, sensory w energetyce, podstawy energetyki jądrowej. Na studiach II stopnia oferowane są następujące specjalności:

 • elektroenergetyka
 • maszyny i urządzenia w energetyce,

Pierwszy semestr studiów II stopnia służy poszerzeniu wiedzy i umiejętności kierunkowych nabytych na I stopniu studiów oraz wyrównaniu poziomu wiedzy studentów, którzy ukończyli kierunki pokrewne. Semestr II i III to studiowanie przedmiotów specjalistycznych i realizacja pracy dyplomowej. Na studiach II stopnia kompetencje inżynierskie są uzyskiwane poprzez realizację m. in. następujących modułów: modelowanie zagadnień elektrotechniki, modelowanie zagadnień termomechaniki, wspomaganie projektowania w energetyce z CAD oraz szereg modułów specjalistycznych do wyboru. 

Studenci mogą deklarować swój wybór niezależnie od wcześniejszego wyboru dokonanego na studiach I stopnia. Osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się umożliwia absolwentom podejmowanie pracy w instytucjach związanych z szeroko pojętej energetyki. W programie studiów przewidziano 2 tygodnie praktyki zawodowej, która odbywa się w zakładach pracy zgodnych z profilem studiów. Studia kończy obrona pracy dyplomowej, a absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera. Są też przygotowani do podjęcia studiów w szkołach doktorskich oraz prowadzenia badań naukowych.  

 

 Opłaty

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 244/RKR/2023 z dnia 19 września 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

Załącznik do decyzji nr 244/RKR/2023 z dnia 19 września 2023 r.

 

 

Program studiów

Program studiów II stopnia - Energetyka 

 

Dostarczenie dokumentów

Po zarejestrowaniu w systemie internetowym IRK musisz dostarczyć (do 8 lutego 2024 r.) do uczelni osobiście, poprzez upoważnioną osobę lub pocztą:

 • wydrukowaną z systemu ankietę osobową kandydata na studia drugiego stopnia,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być zaświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia),
 • dokument potwierdzający przebieg dotychczasowych studiów: suplement, indeks lub karta przebiegu studiów,
 • ewentualnie inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje. 

 


Zasady rekrutacji

Uruchomienie rekrutacji na określony kierunek  i formę studiów uzależnione jest od ustalenia przez rektora limitu przyjęć na ten kierunek i formę studiów.

Uruchomienie określonego kierunku i formy studiów uwarunkowane jest liczbą kandydatów.

O przyjęcie na określony kierunek studiów II stopnia może ubiegać się wyłącznie kandydat posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na tym kierunku lub niżej wymienionych kierunkach pokrewnych:

 • automatyka i robotyka,
 • elektrotechnika,
 • elektronika i telekomunikacja,
 • elektronika,
 • informatyka,
 • mechatronika.

W przypadku kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia innego kierunku studiów lub dyplomem ukończenia studiów poza granicami Rzeczypospolitej Polski, komisja rekrutacyjna rozstrzyga czy kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na wybranym kierunku studiów.

Na zakres postępowania kwalifikacyjnego składa się:

 • sporządzenie list rankingowych;
 • podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia na studia poprzez wpisanie na listę studentów.

Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia II stopnia poprzez wpisanie na listę studentów podejmuje komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów;
 • wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio ukończonych studiów;
 • stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów;
 • wynik ukończenia studiów.

 

dane będące podstawą naliczenia punktów rankingowych

liczba

punktów rankingowych

kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio ukończonych studiów (decyduje komisja) 0 - 50

stopień zgodności efektów kształcenia (ustala komisja)

S

wynik ukończenia uprzednio ukończonych studiów

5w

Sx0,5

5

Sx0,45

4+

Sx0,4

4

Sx0,3

3+

Sx0,2

3

Sx0,1