REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie (2SC)

Szczegóły
Kod WLOZXCSM
Jednostka organizacyjna Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów stacjonarne cywilne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
Godziny otwarcia sekretariatu od 7:30 do 15:30
Wymagany dokument
 • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie
Tura 1 (03.06.2024 00:00 – 09.09.2024 23:59)

O studiowaniu...

 

Informacje ogólne

Kierunek oferuje Studentom możliwość opanowania szerokiego zakresu specjalistycznej wiedzy i nabycia umiejętności koniecznych do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwami, a także instytucjami nienastawionymi na zysk (administracja publiczna oraz organizacje pożytku publicznego).

Kierunek przygotowuje zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, jak i podejmowania funkcji menedżerskich i specjalistycznych w różnego typu organizacjach, poszukujących odpowiednio przygotowanych specjalistów.

Jest to kierunek z zakresu nauk ekonomicznych. Charakter kierunku określają przedmioty wchodzące w zakres takich dziedzin wiedzy, jak: zarządzanie, marketing, ekonomia, rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa, prawo,  zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, informatyka gospodarcza.
W trakcie studiów Studenci wyposażani są także w aktualną wiedzę z obszaru nauk technicznych (zwłaszcza teleinformatyki) oraz humanistycznych. Mają także możliwość pozyskiwania wiedzy i zdobywania doświadczenia w takich obszarach jak: negocjacje, biznes plan, zarządzanie projektami i procesami, public relations, grafika menedżerska, rynki kapitałowe i operacje giełdowe.
Prowadzone studia są zorientowane na praktyczne aspekty zarządzania organizacjami, czego przejawem są: (1) przedmioty tak skonstruowane, aby Studenci mogli przełożyć wiedzę teoretyczną na praktykę, (2) obowiązkowe praktyki studenckie, (3) możliwość udziału w warsztatach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez zewnętrzne organizacje na terenie Uczelni, (4) możliwość działania w licznych organizacjach studenckich, a także (5) możliwość udziału w konkursach (krajowych lub międzynarodowych) oraz pracach naukowo-badawczych.
Absolwenci studiów są w szczególności przygotowani do pracy w firmach (przedsiębiorstwach, bankach oraz innych organizacjach sektora biznesowego) i administracji publicznej na stanowiskach:
 • Menedżerów ds. zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji,
 • Menedżerów ds. zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • Specjalistów ds. polityki personalnej organizacji,
 • Menedżerów i specjalistów ds. zarządzania wiedzą organizacji,
 • Menedżerów i specjalistów ds. systemów motywacyjnych,
 • Menedżerów i specjalistów ds. relacji z kluczowymi klientami,
 • Menedżerów i specjalistów ds. rozwoju organizacji;
 • Menedżerów ds. HR i administracji.
 • Analityków biznesowych w przedsiębiorstwach;
 • Menedżerów i specjalistów ds. zarządzania wiedzą w organizacji;
 • Menedżerów i specjalistów ds. analiz i raportowania;
 • Menedżerów i specjalistów ds. CRM;
 • Menedżerów i specjalistów ds. Data Science;
 • Konsultantów ds. Business Intelligence.

Opłaty

Wysokość opłat ustalona jest w Decyzji Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 65/RKR/2024 z dnia 27 luty 2024 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025.

 


Zasady rekrutacji

Uruchomienie rekrutacji na określony kierunek  i formę studiów uzależnione jest od ustalenia przez rektora limitu przyjęć na ten kierunek i formę studiów.

Uruchomienie określonego kierunku i formy studiów uwarunkowane jest liczbą kandydatów.

O przyjęcie na określony kierunek studiów II stopnia może ubiegać się kandydat posiadający dyplom ukończenia studiów, czyli co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, tj. posiadający co najmniej tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata, uzyskany na tym kierunku lub niżej wymienionych kierunkach pokrewnych:

 • administracja;
 • bezpieczeństwo informacyjne;
 • bezpieczeństwo międzynarodowe;
 • bezpieczeństwo narodowe;
 • bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • ekonomia;
 • europeistyka;
 • finanse i rachunkowość;
 • gospodarka przestrzenna;
 • informatyka i ekonometria;
 • inżynieria bezpieczeństwa;
 • inżynieria środowiska;
 • inżynieria zarządzania;
 • logistyka;
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze;
 • obronność;
 • obronność państwa;
 • socjologia;
 • turystyka i rekreacja;
 • zarządzanie i dowodzenie;
 • zarządzanie i inżynieria produkcji.

W przypadku kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia innego kierunku studiów lub dyplomem ukończenia studiów poza granicami Rzeczypospolitej Polski, komisja rekrutacyjna rozstrzyga czy kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na wybranym kierunku studiów.

Na zakres postępowania kwalifikacyjnego składa się:

 • sporządzenie list rankingowych;
 • podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia na studia poprzez wpisanie na listę studentów.

Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia II stopnia poprzez wpisanie na listę studentów podejmuje komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów;
 • wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio ukończonych studiów;
 • stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów;
 • wynik ukończenia studiów.

dane będące podstawą naliczenia punktów rankingowych

liczba

punktów rankingowych

kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz wyniki uzyskane w czasie trwania uprzednio ukończonych studiów (decyduje komisja) 0 - 50

stopień zgodności efektów kształcenia (ustala komisja)

S

wynik ukończenia uprzednio ukończonych studiów

5w

Sx0,5

5

Sx0,45

4+

Sx0,4

4

Sx0,3

3+

Sx0,2

3

Sx0,1