REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Studia drugiego stopnia (zwane studiami magisterskimi) są kolejnym etapem kształcenia. Umożliwiają uzyskanie pogłębionej wiedzy w danej dziedzinie nauki. Ich ukończenie umożliwia kontynuowanie nauki w Szkole Doktorskiej.

O przyjęcie na studia tego typu mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia albo inny równoważny dokument - w określonych kryteriami kwalifikacji kierunkach studiów:

  • identycznych jak realizowane w WAT;
  • pokrewnych w stosunku do kierunków realizowanych w Akademii.

Studia trwają od trzech do czterech semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera lub magistra.

Studia drugiego stopnia mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.

Studia drugiego stopnia dla osób cywilnych są studiami ogólnodostępnymi, bez żadnych zobowiązań wobec MON.

W systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów znajdziesz karty wszystkich kierunków studiów.

 

Aby zarejestrować się na studia, nie musisz od razu podawać wszystkich informacji o swoich dokumentach.

Aby dokonać rejestracji wystarczy, że wpiszesz: typ dokumentu (np. dyplom inżyniera), rok jego wydania i kraj wydania.

Nawet jeśli nie zdawałeś jeszcze egzaminu, musisz również wejść w edycję wyników i zaznaczyć w tabelce: "Czy zdawany".


Termin rejestracji : od 3 czerwca 2024 r. do 9 września 2024 r.

Rekrutacja obejmuje rejestrację w internetowym systemie rekrutacyjnym oraz złożenie dokumentów.

 

 

 Po zarejestrowaniu w systemie internetowym IRK musisz dostarczyć  do uczelni osobiście, poprzez upoważnioną osobę lub pocztą*:

  • wydrukowaną z systemu ankietę osobową kandydata na studia drugiego stopnia,
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być zaświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia),
  • dokument potwierdzający przebieg dotychczasowych studiów: suplement, indeks lub karta przebiegu studiów,
  • ewentualnie inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje.

* w przypadku przesłania dokumentów pocztą, dyplom ukończenia studiów I stopnia musi być w oryginale lub w postaci kserokopii potwierdzonej przez notariusza.

Tury rekrutacji

Filtry

  • Formy studiów

  • Grupy studiów

  • Jednostki organizacyjne

Lp. Oferta Tura 1
1 Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego od: 03.06.2024 00:00
do: 09.09.2024 23:59
2 Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego od: 03.06.2024 00:00
do: 09.09.2024 23:59
3 Bezpieczeństwo narodowe (2NC) od: 03.06.2024 00:00
do: 09.09.2024 23:59
4 Bezpieczeństwo narodowe (2SC) od: 03.06.2024 00:00
do: 09.09.2024 23:59
5 Informatyka (2NC) od: 03.06.2024 00:00
do: 09.09.2024 23:59
6 Obronność państwa (2NC) od: 03.06.2024 00:00
do: 09.09.2024 23:59
7 Obronność państwa (2SC) od: 03.06.2024 00:00
do: 09.09.2024 23:59
8 Zarządzanie (2NC) od: 03.06.2024 00:00
do: 09.09.2024 23:59
9 Zarządzanie (2SC) od: 03.06.2024 00:00
do: 09.09.2024 23:59
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200