• zaloguj się
  • utwórz konto

REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Informatyka techniczna i telekomunikacja

Szczegóły
Kod SDRI
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska
Dziedzina/dyscyplina naukowa Informatyka techniczna i telekomunikacja
Forma studiów stacjonarne cywilne
Poziom kształcenia Szkoła Doktorska
Czas trwania 8 semestrów
Adres komisji rekrutacyjnej Szkoła Doktorska
Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2B
00 – 908 Warszawa 46
szkola.doktorska@wat.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 7:30 - 15:30
Adres WWW https://www.wat.edu.pl/ksztalcenie/szkola-doktorska/
Wymagany dokument
  • Dyplom studiów magisterskich
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.08.2022 00:00 – 14.08.2022 23:59)

Proces kształcenia w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów i jest ukierunkowany na przygotowanie doktoranta do opracowania rozprawy doktorskiej i uzyskania stopnia naukowego doktora. Jest prowadzony na podstawie Programu kształcenia, w tym Indywidualnego Programu Kształcenia (IPK) oraz Indywidualnego Planu Badawczego (IPB). Kształcenie w Szkole Doktorskiej kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.


Postępowanie rekrutacyjne
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego obejmuje:

1.    rejestrację kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), wgranie wersji elektronicznej dokumentów – 1-14 sierpnia 2022 r.,

2.    postępowanie kwalifikacyjne – 15 sierpnia - 2 września 2022 r., w tym:

1)    ocena związku ukończonego przez kandydata kierunku studiów magisterskich, innych form kształcenia oraz osiągnięć naukowych z wybraną przez kandydata dyscypliną naukową oraz przyznanie punktów rankingowych - 15 sierpnia - 2 września 2022 r.,

2)    rozmowy kwalifikacyjne – 29 sierpnia – 2 września 2022 r.,

3.    ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów – 8 września 2022 r.,

4.    wydanie decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej kandydatom niezakwalifikowanym do wpisania na listę doktorantów – 12-15 września 2022 r.,

5.    złożenie oświadczenia przez kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów– 8-16 września 2022 r.,

6.    ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej - 22 września 2022 r.

Podstawa naliczenia punktów rankingowych

Kryterium

Liczba punktów

rankingowych

1. Wynik ukończenia studiów magisterskich

0 - 20

2.  Kwalifikacje i kompetencje do kształcenia w Szkole Doktorskiej w wybranej dyscyplinie naukowej

0 - 10

3.  Osiągnięcia naukowe 

0 - 30

4. Koncepcja rozprawy doktorskiej

0 - 10

5. Rozmowa kwalifikacyjna

0 - 40

 

Zasady naliczania punktów rankingowych za poszczególne kryteria

 Wynik ukończenia studiów magisterskich

Wynik ukończenia studiów magisterskich

Liczba punktów rankingowych

5w

20

5

15

4+

10

4

5

poniżej 4

0

Kwalifikacje i kompetencje kandydata

  Kwalifikacje i kompetencje kandydata

Liczba punktów rankingowych

1)  udokumentowane wyjazdy zagraniczne (np. Erasmus), staże, realizowane studia indywidualne

0 - 5

2)    certyfikaty, świadectwa i zaświadczenia świadczące o nabyciu kwalifikacji potrzebnych w pracy naukowej (studia podyplomowe, kursy, szkolenia itp.)

0 - 3

3)  certyfikat znajomości języka obcego powyżej B2

2

 Osiągnięcia naukowe kandydata

Osiągnięcia naukowe kandydata

Liczba punktów rankingowych

1)  udokumentowane publikacje naukowe

0 - 30

2)  udokumentowane nagrody lub stypendia

0 - 15

3)  udokumentowane osiągnięcia w  Kole Naukowym Studentów (KNS)

0 - 5

4)  udokumentowany udział w projektach badawczych

0 - 10

 Uwaga:

 1.     każde osiągniecie musi być udokumentowane w postaci kopii elektronicznej w formacje pdf

 2.     w przypadku, gdy suma punktów z kryteriów cząstkowych przekracza wartość maksymalną dla tego kryterium, kandydatowi przyznawana jest maksymalna liczba punktów dla tego kryterium

 

  Informacje szczegółowe

 1)    za udokumentowane publikacje naukowe opublikowane w latach 2017-2022, według następujących zasad – max. 30 pkt:

 a.    monografia z wykazu, o którym mowa w art. 267 ust. 3 Ustawy – do 15 pkt (za jedną monografię);

 b.    rozdział w monografii wieloautorskiej z wykazu, o którym mowa w art. 267 ust. 3 Ustawy – do 5 pkt (za jeden rozdział – ogółem nie więcej niż 10 pkt);

 c.    publikacja naukowa w czasopismach z wykazu czasopism, o którym mowa w art. 267 ust. 3 Ustawy – do 10 pkt (za jedną publikację);

 d.    publikacja naukowa w czasopismach spoza wykazu czasopism, o którym mowa w art. 267 ust. 3 Ustawy – do 5 pkt (za jedna publikację – ogółem nie więcej niż 15 pkt.);

 e.    udział w konferencji naukowej z prezentacją referatu i jego publikacja w recenzowanych materiałach pokonferencyjnych o których mowa w art. 267 ust. 3 Ustawy – do 5 pkt (za jedną publikację – ogółem nie więcej niż 10 pkt.);

  2)    za udokumentowane nagrody i stypendia – max. 15 pkt:

 a.    uzyskanie nagrody lub stypendiumministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki lub Ministra Obrony Narodowej– 8 pkt za jedna nagrodę lub stypendium;

 b.    uzyskanie nagrody lub stypendium rektora – do 3 pkt;

 c.    wyróżnienie za najlepszą pracę dyplomową – do 2 pkt;

 d.    inne nagrody z tytułu działalności badawczej – do 2 pkt;

  3)    za udokumentowane osiągnięcia w Kole Naukowym Studentów (KNS) max. 5 pkt:

 a.      wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę studencką w ramach działalności KNS - do 3 pkt;

 b.      wyróżnienie za wystąpienie na seminarium KNS - do 2 pkt.

  4)    za udokumentowany udział w projektach badawczych - na podstawie oświadczeń kierowników projektów badawczych o udziale kandydata  w tych projektach – max. 10 pkt.

 

 Koncepcja rozprawy doktorskiej

                Wyszczególnienie

Liczba punktów rankingowych

Ocena jakości i poprawności merytorycznej koncepcji, w szczególności ujęcia tematu rozprawy i uzasadnienia jego wyboru, zdefiniowania problemu badawczego, celu, pytań badawczych, hipotez, metodologii oraz przedstawienia aktualnego stanu badań w zakresie przyjętej tematyki.

0 - 10

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna

Liczba punktów rankingowych

1)    ocena prezentacji koncepcji rozprawy doktorskiej w zakresie:

a)   uzasadnienia podjęcia tematu,

b)   zdefiniowania problemu badawczego (cel, pytania badawcze, hipotezy),

c)   proponowanej metodologii,

d)   nowatorstwa i oryginalności podjętej problematyki,

e) przedstawienia stanu badań w zakresie projektu i literatury;

0 - 15

2)    ocena wiedzy, umiejętności i motywacji:

a)   umiejętności uzasadnienia/obrony przedstawionej koncepcji rozprawy doktorskiej,

b)   umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej, w tym spójności i przejrzystości argumentacji,

c)   ogólnej wiedzy w zakresie dyscypliny naukowej,

d)   motywacji do prowadzenia pracy badawczej.

0 - 25

 

 W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” i osób będących absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studentami, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich z wybitnymi osiągnieciami naukowymi, przyznaje się całościowo 60 pkt za kryteria:  Wynik ukończenia studiów magisterskich, Kwalifikacje i kompetencje kandydata i Osiągnięcia naukowe kandydata.