• zaloguj się
  • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Systemy i sieci telekomunikacyjne

Szczegóły
Kod WELEUCNP
Jednostka organizacyjna Wydział Elektroniki
Forma studiów niestacjonarne cywilne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Opłaty opłata rekrutacyjna: 85 zł (nie podlega zwrotowi), czesne: 8600 zł
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00-15.30
Adres WWW https://wel.wat.edu.pl/isl/dzialalnosc-dydaktyczna/
Wymagany dokument
  • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (26.05.2023 00:00 – 10.11.2023 23:59)

Jednostka organizacyjna

Wydział Elektroniki

Instytut Systemów Łączności 

Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
tel.: 261 839 517, 261 839 117, fax: 261 839 038

Cel studiów

Głównym celem niestacjonarnych studiów podyplomowych „Systemy i sieci telekomunikacyjne” jest uaktualnienie wiedzy / zapoznanie z nowymi technikami i technologiami stosowanymi we współczesnych sieciach i systemach telekomunikacyjnych oraz uzyskanie niezbędnych umiejętności praktycznych umożliwiających efektywne wdrażanie oraz eksploatację systemów i sieci telekomunikacyjnych.

Dla kogo przeznaczony

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych

Czas trwania i sposób realizacji studiów

Studia podyplomowe mają charakter niestacjonarny i są realizowane w okresie od października 2023r. do lipca 2024r. Zajęcia będą prowadzone w trybie stacjonarnym, przez dwa semestry w formule dwudniowych zjazdów piątek-sobota.

Wszelkich informacji o studiach podyplomowych udziela kierownik Studiów Podyplomowych

dr inż. Mariusz Bednarczyk tel. 261 83 91 17

mgr Anna Burakowska tel. 261 83 98 35

 

ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNO – PROGRAMOWE

 

Zakładane efekty kształcenia

Absolwent niestacjonarnych studiów podyplomowych Systemy i sieci telekomunikacyjne posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu przewodowych i bezprzewodowych sieci i systemów telekomunikacyjnych.

Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się działalnością telekomunikacyjną, przy projektowaniu sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, zarządzaniu i administrowaniu sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi, jak również w laboratoriach naukowo-badawczych oraz branżowych laboratoriach przemysłowych.

Absolwent potrafi konfigurować urządzenia sieciowe i końcowe w przewodowych i bezprzewodowych sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych z zapewnieniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa informacyjnego.

Czas trwania i sposób realizacji

Studia podyplomowe mają charakter niestacjonarny i są realizowane w okresie od października 2023r. do lipca 2024r. Łączny czas trwania studiów wynosi 190 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach jedenastu zjazdów (jeden zjazd w miesiącu). Zajęcia audytoryjne odbywają się w czasie pierwszych dziesięciu zjazdów (180 godzin), natomiast ostatni zjazd (jedenasty – 10 godzin) jest przeznaczony na egzamin końcowy.

Terminy zjazdów

Zjazdy

Terminy zjazdów

I

20-21.10.2023

II

17-18.11.2023

III

08-09.12.2023

IV

12-13.01.2024

V

16-17.02.2024

VI

15-16.03.2024

VII

19-20.04.2024

VIII

17-18.05.2024

IX

14-15.06.2024

X

05-06.07.2024

Egzamin

18.10.2024

 

Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów w wersji elektronicznej. Słuchacze mogą bezpłatnie korzystać z księgozbioru Biblioteki Głównej WAT oraz odpłatnie z bazy hotelowej, gastronomicznej oraz parkingów na terenie WAT.

 Sprawdzanie efektów nauczania

Weryfikacja efektów kształcenia odbywać się będzie poprzez: egzaminy, kolokwia, prace (projekty) zaliczeniowe, ćwiczenia (zadania) laboratoryjne, testy, prezentacje i dyskusje. Studia kończą się egzaminem końcowym połączonym obroną pracy końcowej. Podstawę do zaliczenia studiów stanowią:

-  uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów poszczególnych przedmiotów,

-  napisanie pracy końcowej i uzyskanie pozytywnej opinii promotora,

-  pozytywne zdanie egzaminu końcowego

Na zakończenie absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 

PLAN STUDIÓW

 

Lp.

Wykaz przedmiotów

Sem.

Formy realizacji przedmiotów i ich wymiary czasowe*

Forma zakończenia zajęć

Razem

Wyk.

Lab.

Ćw.

Sem.

Egz./Zo/Z

1

Zagadnienia prawne w telekomunikacji

I semestr

8

6

 

 

2

Zo

2

Podstawy z zakresu anten i propagacji fal

18

10

4

4

 

Zo

3

Techniki i technologie w bezprzewodowych systemach dostępowych

20

8

8

4

 

Egz.

4

Systemy telefonii komórkowej

20

8

8

4

 

Zo

5

Techniki i technologie w sieciach przewodowych

24

14

8

 

2

Egz.

6

Systemy rozsiewcze

II semestr

20

12

8

 

 

Zo

7

Sieci ze stosem TCP/IP

20

8

12

 

 

Egz.

8

Techniki multimedialne

20

12

8

 

 

Zo

9

Podstawy bezpieczeństwa informacyjnego

14

6

8

 

 

Zo

10

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

14

4

8

 

2

Zo

11

Seminarium dyplomowe

2

 

 

 

2

Z

OGÓŁEM

180

88

72

12

8

 

 

KWALIFIKOWANIE

 

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone do dnia 6 października 2023 roku na podstawie przedstawionych dokumentów i kolejności zgłoszeń. 

Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się  wykształceniem  wyższym.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  • wypełnioną i podpisaną ankietę zgłoszeniową (do wydrukowania z systemu)
  • kopię dyplomu ukończenia studiów

 

OPŁATY

 

-      opłata rekrutacyjna: 85 zł (nie podlega zwrotowi),

-      czesne: 8600 zł (płatne jednorazowo lub w 2 ratach)

Opłaty rekrutacyjne należy wnosić na konto bankowe wygenerowane przez system rekrutacyjny.

 

 

Opłata czesnego na indywidualny rachunek bankowy po potwierdzeniu przyjęcia na studia