• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne

Szczegóły
Kod WTCCNCNP
Jednostka organizacyjna Wydział Nowych Technologii i Chemii
Forma studiów niestacjonarne cywilne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry (250 godz.; 40 ETCS)
Opłaty 9000 zł
Adres komisji rekrutacyjnej Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego
Wydział Nowych Technologii i Chemii
Instytut Chemii
00-908 Warszawa
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
z dopiskiem "MNiRChem-2023",
Godziny otwarcia sekretariatu 7:30 - 15:30
Adres WWW https://wtc.wat.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (28.05.2023 00:00 – 15.10.2023 23:59)

OFERTA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PODWYŻSZENIEM KWALIFIKACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO, BIOLOGICZNEGO, RADIACYJNEGO, JĄDROWEGO i  OGÓLNEGO

Kandydaci powinni legitymować się wykształceniem wyższym, w szczególności w zakresie nauk chemicznych, fizycznych, przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, nauk o bezpieczeństwie i podobnych.

Studia odbędą się w okresie od 02. października 2023 r. do 30. września 2024 r.

Wszelkich informacji o studiach udzielają:
kierownik Studiów Podyplomowych:   prof. dr hab. inż. Sławomir Neffe,
tel. stac. 261-83-93-63 ,  email: slawomir.neffe@wat.edu.pl


Kandydat ubiegający się o przyjęcie po rejestracji w IRK generuje i dostarcza osobiście do Sekretariatu Instytutu Chemii lub przesyła pocztą na adres Wojskowa Akademia Techniczna Instytut Chemii Wydział Nowych Technologii i Chemii ul. Sylwestra Kaliskiego, 00-908 Warszawa niżej wymienione dokumenty :

 • ankietę generowaną z IRK;
 • oryginał lub kopia dyplomu ukończenia studiów do wglądu celem poświadczenia kopii przez kierownika studiów podyplomowych;
 • zdjęcie w formie elektronicznej do przepustki na teren WAT( na płycie CD w formacie jpg i pojemności nie większe niż 50 kB, o wymiarach 3,5x3 cm, 375x300 pikseli). Plik powinien zawierać imię i nazwisko kandydata.

 

Studia podyplomowe będą realizowane zgodnie z obowiązującym „Regulaminem studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego".

Kwalifikację na studia podyplomowe przeprowadzi, powołana przez Dziekana Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT, komisja w terminie do 22. września 2023 r.

Kryteriami kwalifikacji są: spełnienie wymagań formalnych oraz kolejność zgłoszeń kandydatów na studia.

Minimalna liczba słuchaczy warunkująca utworzenie Studiów Podyplomowych wynosi 15.

Maksymalna liczba słuchaczy wynosi 25.

O zakwalifikowaniu na studia kandydaci zostaną powiadomieni następnego dnia roboczego po zakończeniu rekrutacji.

Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do:

 • osób funkcyjnych oraz pracowników zaangażowanych w zarządzanie kryzysowe na różnych szczeblach: instytucje państwowe, samorządowe, uczelnie, spółki skarbu państwa i firmy prywatne;
 • żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo chemiczne, biologiczne, radiacyjne i wybuchowe OPBMR/CBRN/EOD;
 • menadżerów oraz specjalistów realizujących zadania w obszarze bezpieczeństwa ogólnego i chemicznego, OPBMR/CBRN;
 • nauczycieli oraz osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa chemicznego, OPBMR/CBRNE i zarządzania zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi i radiacyjnymi.

Celem kształcenia na Studiach Podyplomowych jest merytoryczne przygotowanie uczestników do zarządzania sytuacjami kryzysowymi w zakresie materiałów niebezpiecznych, substancji toksycznych, promieniotwórczych i szeroko rozumianego ratownictwa chemicznego oraz zagrożeń OPBMR/CBRNE. Środkiem do realizacji tego celu jest dostarczenie i utrwalenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności z zakresu:

 • zagrożeń chemicznych, w tym spowodowanych użyciem broni chemicznej lub innych niebezpiecznych substancji chemicznych w kontekście wyzwań współczesnego świata;
 • zagrożeń biologicznych, w tym spowodowanych naturalnym lub sztucznie wywołanym rozprzestrzenianiem się pandemii;
 • zagrożeń radiacyjnych, w tym spowodowanych użyciem broni jądrowej lub awariami jądrowymi;
 • zagrożeń wybuchowych oraz pożarowych spowodowanych użyciem materiałów wybuchowych i paliw.

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na Studia Podyplomowe słuchacz podpisuje umowę zawierającą warunki odpłatności za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i jest zobowiązany do wniesienia opłaty w kwocie 4500 PLN za jeden semestr, w terminie siedmiu dni przed rozpoczęciem semestru zimowego i drugą opłatę w terminie siedmiu dni przed rozpoczęciem semestru letniego. Opłatę należy wpłacać na indywidualne konto bankowe uczestnika studiów wygenerowane przez IRK. Opłata za dwa semestry łącznie wynosi 9000 zł, płatne w dwóch równych częściach.

 

Zakres przedmiotowy

 1. Substancje trujące i materiały niebezpieczne. Bezpieczeństwo chemiczne.
 2. Zagrożenia ekologiczne i monitoring środowiska.
 3. Toksykologia środowiska.
 4.  Rozpoznanie i instrumentalna analiza skażeń.
 5. Sensory chemiczne i mobilne przyrządy rozpoznania skażeń.
 6. Współczesne ratownictwo chemiczno-ekologiczne.
 7. Współczesne zagrożenia biologiczne.
 8. Materiały promieniotwórcze i ochrona radiologiczna.
 9. Radiometria i dozymetria, bezpieczeństwo jądrowe.
 10. Materiały wysokoenergetyczne.
 11. Prognozowanie skutków wybuchu.
 12. Współczesne ratownictwo medyczne.
 13. Ochrona przed skażeniami i likwidacja skażeń.
 14. Współczesne zagrożenia asymetryczne. Terroryzm chemiczny, radiacyjny i biologiczny.
 15. Praca końcowa.

Zajęcia na studiach podyplomowych będą realizowane w trybie stacjonarnym na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Uczelnia nie zapewnia uczestnikom zakwaterowania i wyżywienia w czasie studiów.

Zajęcia będą prowadzone przez dwa semestry w formule dwudniowych zjazdów sobota-niedziela w wymiarze 18 godzin zajęć na każdym zjeździe.

 

Harmonogram Studiów Podyplomowych MNiRCh

Semestr I

Semestr II

20-28.10.2023 r.
Zawieranie umów przez Słuchaczy

 

21.10.2023 r.,
spotkanie organizacyjne z Kierownikiem Studiów Podyplomowych

09-10.03.2024 r.; 8 ZJAZD (sem. 2)

21-22.10.2023 r.; 1 ZJAZD (sem. 1)

23-24.03.2024 r.;   9 ZJAZD (sem. 2)

28-29.10.2023 r.; 2 ZJAZD (sem. 1)

13-14.04.2024 r.;  10 ZJAZD (sem. 2)

18-19.11.2023 r.; 3 ZJAZD (sem. 1)

27-28.04.2024 r.;  11 ZJAZD (sem. 2)

2-3.12.2023 r.;   4 ZJAZD (sem. 1)

11-12.05.2024 r.;  12 ZJAZD (sem. 2)

16-17.12.2023 r.  5 ZJAZD (sem. 1)

25-26.05.2024 r.;  13 ZJAZD (sem. 2)

13-14.01.2024 r.  6 ZJAZD (sem. 1)

15-16.06.2024 r.Letnia sesja egzaminacyjna
(zamknięcie USOS 21.06.2024 r.)

27-28.01.2024 r.  7 ZJAZD (sem. 1)

29-30.06.2024 r.Egzaminy końcowe (I termin).

10-11.02.2024 r. Zimowa sesja egzaminacyjna (zamknięcie USOS 16.02.2024 r.)

07-08.09.2024 r. Letnia sesja poprawkowa (zamknięcie USOS 20.09.2024 r.)

17-18.02.2024 r. Zimowa sesja poprawkowa
(zamknięcie USOS 24.02.2024 r.)

21-22.09.2024 r.Egzaminy końcowe (II termin).