• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

Szczegóły
Kod WLOFXCNP
Jednostka organizacyjna Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Forma studiów niestacjonarne cywilne
Poziom kształcenia podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Logistyki
WLO WAT
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
tel. 691-929-319
dr inż. Tomasz KOCHAŃSKI
Godziny otwarcia sekretariatu 7:30 - 15:30
Adres WWW https://wlo.wat.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie
Tura 1 (04.03.2024 11:00 – 04.10.2024 23:59)

 

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA MENEDŻERÓW ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ

INSTYTUT LOGISTYKI
WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
ogłasza nabór na niestacjonarne studia podyplomowe

„ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE – edycja XXVI”

Kandydaci na Studia Podyplomowe powinni legitymować się wykształceniem wyższym
(licencjat, inżynier lub magister);

w terminie od 4 marca 2024 r. do 4 października 2024 r.
Kandydat ubiegający się na Studia Podyplomowe winien się zarejestrować
w Internetowym Rejestrze Kandydatów WAT

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/studia-podyplomowe/
oraz wypełnić poniższą ankietę i dołączyć ją w formie pliku PDF do zgłoszenia w systemie IRK

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA: https://ilog.wat.edu.pl/ilg/wp-content/uploads/Ankieta_zgloszeniowa_ZLwP.pdf

 

 

Wszelkich informacji o studiach zawsze udziela kierownik Studiów Podyplomowych
dr inż. Tomasz Kochański tel. 691 929 319 (SMS)

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe może także złożyć poniższe dokumenty bezpośrednio lub przesłać je pocztą (listem poleconym) na adres Studiów Podyplomowych:

·            ankieta zgłoszeniowa – WZÓR DOKUMENTU https://ilog.wat.edu.pl/ilg/wp-content/uploads/Ankieta_zgloszeniowa_ZLwP.pdf

 

·            kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

·            zapis cyfrowy zdjęcia do przepustki na płycie CD w formacie jpg, nie większe niż 50 kB, o wymiarach 3,5x3 cm, 375x300 pikseli.

 

   Kwalifikacji na studia dokona kierownik studiów podyplomowych do 29 września 2023 r.

 

   Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do

  ·  menedżerów zarządzających firmami logistycznymi na współczesnym rynku wyrobów i usług;

  ·  menadżerów specjalistów logistyki zarządzających systemami i procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie;

  ·   Specjalistów realizujących zadania logistyki w przedsiębiorstwie w sferze kompetencji, zarządzania ryzykiem i zarządzania jakością.

 

    Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest:

·   Przygotowanie kadr menedżerskich do realizacji procesu zarządzania logistyką przedsiębiorstwa;

   ·    Kształtowanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności menedżerów z zakresu:

 • zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie w aspekcie wyzwań współczesnego rynku wyrobów i usług oraz presji rynkowej;
 • zarządzania systemami i procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie w aspekcie zapewnienia ich skuteczności i ekonomiczności;
 • audytowania i zapewnienia funkcjonowania systemów i procesów logistycznych w przedsiębiorstwie zgodnie z normami: zarzadzania jakością, zarządzania ryzykiem i zarządzania kompetencjami European Junior Logistician.

 

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na Studia Podyplomowe słuchacz w terminie określonym przez kierownika studiów winien opłacić czesne w kwocie 5 300 PLN na poniżej wskazane konto.

 

 

UWAGA - na prośbę słuchacza, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania umożliwia rozłożenie czesnego za studia podyplomowe na dwie lub cztery raty.

 
Zakres przedmiotowy studiów:

 • Narzędzia informatyczne w modelowaniu procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.
 • Techniki zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie.
 • Logistyka przedsiębiorstw.
 • Łańcuch dostaw i projektowanie logistyczne.
 • Zarządzanie logistyczne.
 • Zarządzanie ryzykiem w logistyce.
 • Zarządzanie kompetencjami w logistyce.
 • Systemy zarządzania jakością w logistyce.
 • Zarządzanie logistyką zaopatrzenia i usług.
 • Zarządzanie transportem i spedycja międzynarodowa.
 • Zarządzanie logistyką produkcji, dystrybucji i obsługi klienta.
 • Zarządzanie gospodarką magazynową i zapasami.
 • Logistyka zwrotna.
 • Seminarium dyplomowe.

 

Zajęcia będą realizowane w trybie stacjonarnym

Zajęcia będą prowadzone przez dwa semestry w formule dwudniowych zjazdów sobota-niedziela w wymiarze 8 godz. zajęć w każdym dniu.

 

                                                                                                

                                                                                        Terminy zjazdów:

 

Semestr I

Semestr II

05-06.10.2024 r.

01-02.03.2025 r.

19-20.10.2024 r.

15-16.03.2025 r.

26-27.10.2024 r.

29-30.03.2025 r.

16-17.11.2024 r.

12-13.04.2025 r.

23-24.11.2024 r.

26-27.04.2025 r.

07-08.12.2024 r.

10-11.05.2025 r.

14-15.12.2024 r.

24-25.05.2025 r.

22-23.02.2025 r.

31.05-01.06.2025 r.

 


 

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych oraz:

 • Certyfikat Auditora/koordynatora ds. Zarządzania Ryzykiem zgodnie z wymogami normy ISO-31000 oraz międzynarodowymi standardami IIA (Institut Interial Auditor)
 • Certyfikat Kompetencji European Logistic Association na poziomie European Junior Logistician
 • Certyfikat obsługi systemu do planowania i optymalizacji tras SkyLogic TMS
 • Certyfikat Auditora Wewnętrznego zgodnie z normą ISO-9001 (QMS)

 

Otrzymanie certyfikatu nie skutkuje wzrostem czesnego za ww. studia.

 

Adres do korespondencji:
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego

INSTYTUT LOGISTYKI WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZADZANIA

Z dopiskiem "ZLwP 2023", 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2.

 

 

 

 

                    

 


Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się  wykształceniem  wyższym  co  najmniej  I stopnia, tj. osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • wypełnioną i podpisaną ankietę zgłoszeniową (do wydrukowania z systemu)
 • kopię dyplomu ukończenia studiów

Komisja Kwalifikacyjna dokona kwalifikacji kandydatów na podstawie kolejności zgłoszeń (pod uwage może być brane wniesienie opłaty za zajecia dydaktyczne).