European Union

Recruitment to the doctoral school

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Szkoła Doktorska Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (SDR) jest pierwszą szkołą doktorską w wyższym szkolnictwie wojskowym w Polsce. To nowa formuła zorganizowanego kształcenia doktorantów wprowadzona do systemu szkolnictwa wyższego na mocy przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tzw. Ustawy 2.0. Zastąpiła stopniowo wygaszane (do 2023 r.) studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia).

Podstawowym zadaniem SDR jest organizacja procesu kształcenia oraz ewaluacja postępów i administracyjne wsparcie doktorantów. Formuła jej działalności umożliwia wspieranie interdyscyplinarności w badaniach naukowych oraz nabycie przez doktorantów zaawansowanych, cennych szczególnie dla gospodarki, kwalifikacji i kompetencji. Sprzyja także osiągnięciu efektu synergii kształcenia i prowadzenia badań naukowych w ramach przygotowanej przez doktoranta rozprawy doktorskiej.

 

Charakterystyka Szkoły Doktorskiej WAT obejmuje takie aspekty jak: innowacyjny system kształcenia wspierany przez wybitnych naukowców, zindywidualizowany plan badawczy z możliwością wykorzystania nowoczesnej infrastruktury badawczej oraz autorski, zindywidualizowany w relacji mistrz – uczeń, program kształcenia, a także zapewnienie stabilności wsparcia finansowego (stypendium doktoranckie). Ponadto, istotne jest także stworzenie warunków do wymiany krajowej i międzynarodowej, zapewnienie wspierającej rozwój doktoranta ewaluacji oraz przestrzeni do integracji, wspierania samorządności, przedsiębiorczości i własnych inicjatyw doktorantów.