• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - WOJSKOWE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

REKRUTACJA NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - WOJSKOWE

Studia w charakterze kandydata na oficera, tzw. studia wojskowe, realizowane są jako jednolite studia magisterskie, odbywają się tylko w formie stacjonarnej i trwają 10 semestrów.

Na pierwszym roku, student-podchorąży pełni dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Od drugiego roku pełni zawodową służbę wojskową.

Studenci-podchorążowie mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, a także otrzymują comiesięczne uposażenie finansowe w wysokości takiej jak uposażenie zasadnicze żołnierza zawodowego na najniższych stanowiskach służbowych. Obecnie uposażenie to wynosi 6000 zł.

Absolwenci tego rodzaju studiów po 5 latach uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera (magistra) oraz pierwszy stopień oficerski – podporucznika.

 

Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w uczelni wojskowej, a więc  studia w charakterze kandydata na oficera może rozpocząć osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada wiek co najmniej 18 lat – w dniu powołania do służby (WAŻNE: kandydatem może być również osoba, która wiek 18 lat osiągnie do końca roku kalendarzowego, w którym prowadzona jest rekrutacja. Będzie ona mogła rozpocząć studia wojskowe, mając zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie, a powołana do służby zostanie po ukończeniu 18 lat),
 • nie jest karana sądownie za przestępstwa umyślne (informacja z Krajowego Rejestru Karnego uzyskana przez wojskowe centrum rekrutacji),
 • posiada świadectwo dojrzałości w dniu egzaminów,
 • posiada orzeczenie o braku przeciwskazań psychologicznych do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • posiada orzeczenie o kategorii zdrowia „Z”, tj. zdolny do pełnienia zawodowej służby wojskowej wydane przez wojskową komisję lekarską,
 • zna na odpowiednim poziomie język angielski – tj. zdawała go na maturze lub jeżeli nie był on przedmiotem egzaminu maturalnego, uzyskała określone minimum punktów rankingowych (6/20 punktów) podczas testu z tego języka przeprowadzonego w WAT .

  

Przebieg rekrutacji:

 • zarejestrowanie się w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego,
 • złożenie w dowolnym wojskowym centrum rekrutacji (WCR, dawniej WKU), wskazanym w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego, wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej  w uczelni wojskowej oraz innych wymaganych przez WCR dokumentów,
 • sprawdzenie przez WCR niekaralności kandydata w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK)
 • badania psychologiczne zgodnie ze skierowaniem wydanym przez WCR,
 • uzupełnienie danych i dokonanie zgłoszenia rekrutacyjnego, tj. wyboru kierunku w Internetowej Rejestracji Kandydatów w WAT, WAŻNE - REJESTRACJA W IRK TRWA OD 1 MARCA DO 21 CZERWCA 2024 r.
 • przedłożenie w WAT świadectwa dojrzałości najpóźniej w dniu egzaminów,
 • w pierwszym dniu egzaminów nastąpi ocena znajomości języka angielskiego na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości lub testu przeprowadzonego w WAT, jeżeli kandydat nie zdawał języka angielskiego na egzaminie maturalnym,
 • egzaminy, tj. sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna w WAT,
 • skierowanie przez WCR Warszawa-Śródmieście osób wstępnie zakwalifikowanych i na listach rezerwowych na badania wojskowej komisji lekarskiej przeprowadzanych na terenie WAT oraz, w razie potrzeby, w przychodniach na terenie Warszawy,
 • wydanie przez Rejonową Wojskową Komisję Lekarską w Warszawie (RWKL) orzeczenia o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • przyjęcie na studia osób z kategorią zdrowia "Z", mieszczących się w limicie miejsc na poszczególnych kierunkach.

UWAGA: W trakcie egzaminów i badań RWKL kandydaci do przyjęcia na studia są zakwaterowani oraz żywieni na terenie WAT, w okresie 2-5 dni.

 

DATY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

  do 14 czerwca 2024 r.

wojskowe centrum rekrutacji (WCR)


14 i 16 lipca 2024 r.

21 i 23 lipca 2024 r.

Wojskowa Akademia Techniczna  (WAT)

Rejestracja w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego oraz dostarczenie do dowolnie wybranego wojskowego centrum rekrutacji (WCR):

 • wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowe,
 • innych wymaganych przez WCR dokumentów.

 

 • 2 x kserokopia świadectwa dojrzałości i oryginał do wglądu,
 • 2 x wydrukowana ankieta osobowa z IRK*,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych lub oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w testach sprawnościowych, podpisane w obecności pracownika uczelni,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
  i umiejętności,
 • dokumentacja medyczna - więcej informacji tutaj.

 * Ankieta do pobrania w IRK w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” >> „dokumenty i dalsze kroki”.

 

 

Po uzyskaniu wyników egzaminów maturalnych kandydat ma obowiązek wprowadzić je do IRK (zakładka wykształcenie).

 

Przydatne linki

Problemy dotyczące zapisu na studia wojskowe w IRK-Instrukcja.

Czym się różnią studia wojskowe od cywilnych?

Harmonogram rekrutacji na studia wojskowe.

Testy sprawnościowe i rozmowa kwalifikacyjna.

Testy sprawnościowe - film.

Badania lekarskie i psychologiczne.

Podstawowe szkolenie wojskowe.

Życie podchorążego.

Z życia studenta-podchorążego (film).

Katalog kół naukowych i sekcji sportowych.

Gdzie nas spotkać?

Adres do korespondencji WAT

Tury rekrutacji

Filtry

 • Jednostki organizacyjne

Lp. Oferta Tura 1
1 Budownictwo (SW) od: 01.03.2024 00:00
do: 21.06.2024 23:59
2 Chemia (SW) od: 01.03.2024 00:00
do: 21.06.2024 23:59
3 Elektronika i telekomunikacja (SW) od: 01.03.2024 00:00
do: 21.06.2024 23:59
4 Geodezja i kartografia (SW) od: 01.03.2024 00:00
do: 21.06.2024 23:59
5 Informatyka (SW) od: 01.03.2024 00:00
do: 21.06.2024 23:59
6 Inżynieria bezpieczeństwa (SW) od: 01.03.2024 00:00
do: 21.06.2024 23:59
7 Kryptologia i cyberbezpieczeństwo (SW) od: 01.03.2024 00:00
do: 21.06.2024 23:59
8 Logistyka ekonomiczna (SW) od: 01.03.2024 00:00
do: 21.06.2024 23:59
9 Logistyka (SW) od: 01.03.2024 00:00
do: 21.06.2024 23:59
10 Lotnictwo i kosmonautyka (SW) od: 01.03.2024 00:00
do: 21.06.2024 23:59
11 Mechanika i budowa maszyn (SW) od: 01.03.2024 00:00
do: 21.06.2024 23:59
12 Mechatronika (SW) od: 01.03.2024 00:00
do: 21.06.2024 23:59
13 Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne (SW) od: 01.03.2024 00:00
do: 21.06.2024 23:59
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200