• zaloguj się
 • utwórz konto

REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA oraz JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE - CYWILNE

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Studia cywilne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie

Studia I stopnia trwają 6 semestrów (na kierunkach licencjackich), i 7 semestrów (na kierunkach inżynierskich), w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Jednolite studia magisterskie trwają 10 semestrów i są prowadzone w trybie stacjonarnym.

Studia stacjonarne prowadzone są 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek).

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie zjazdów: piątek po południu, sobota, niedziela – średnio dwa razy w miesiącu (10 zjazdów w ciągu semestru).

Studia stacjonarne są bezpłatne.

Studia niestacjonarne są płatne. Wysokość czesnego za semestr, w zależności od kierunku, wynosi od 2400 do 4900 zł.

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 65/RKR/2024 z dnia 27 luty 2024 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025

 

 

Harmonogram

Od 1 kwietnia do 22 lipca – rejestracja kandydatów poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) – wymagane wypełnienie podania-ankiety – dane osobowe, wybrane kierunki studiów, wyniki maturalne będące podstawą wyliczenia punktów rankingowych – oraz wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

 

26 lipca – ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia na studia; wysłanie informacji o przyjęciu i decyzji nieprzyjęciu na studia; informacja o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej na określone kierunki studiów.

 

Od 26 lipca do 1 sierpnia – dostarczanie do Akademii przez kandydatów zakwalifikowanych wymaganych dokumentów:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości* – oryginał lub odpis OKE lub kserokopię potwierdzoną notarialnie do wglądu,
 • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową z IRK (do pobrania z IRK>Zgłoszenia rekrutacyjne>dokumenty i dalsze kroki),
 • wydrukowane i podpisane ślubowanie IRK (do pobrania z IRK>Zgłoszenia rekrutacyjne>dokumenty i dalsze kroki),
 • ewentualne dokumenty potwierdzające osiągnięcia na olimpiadach.

* W przypadku przesłania dokumentów pocztą, świadectwo dojrzałości musi być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

Dotyczy to również kandydatów na studia cywilne, którzy wcześniej składali dokumenty podczas postępowania kwalifikacyjnego na studia wojskowe.

 

Kandydaci będący cudzoziemcami, zakwalifikowani na studia w języku polskim, zobligowani są dostarczyć:

 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,
 • kserokopię paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości – oryginał do wglądu,
 • kserokopię polskiego świadectwa dojrzałości lub zalegalizowane/opatrzone apostille zagraniczne świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie, w którym został wydany – oryginał do wglądu,
 • tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
 • kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do zwolnienia z opłat zgodnie z art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – oryginał do wglądu,
 • wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową z IRK (do pobrania z IRK>Zgłoszenia rekrutacyjne>dokumenty i dalsze kroki),
 • wydrukowane i podpisane ślubowanie IRK (do pobrania z IRK>Zgłoszenia rekrutacyjne>dokumenty i dalsze kroki).

·    

Miejsce składania dokumentów:

Wojskowa Akademia Techniczna

Sekcja ds. Rekrutacji (obok Biura Przepustek)

00 – 908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

 

Nieprzedstawienie oryginału lub odpisu OKE lub kopii potwierdzonej notarialnie świadectwa dojrzałości, jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i skutkuje niewpisaniem na listę studentów.

 

2 sierpnia – ogłoszenie ostatecznych list przyjętych.

2 sierpnia informacja o uruchomieniu drugiej tury rekrutacji na określone kierunki studiów.

20 września – zakończenie rekrutacji.

1 października – immatrykulacja i rozpoczęcie studiów w WAT.

 

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna na studia cywilne wynosi 85 zł.

W ramach jednej opłaty można wybrać do 5 kierunków na wszystkich formach studiów.

 

Przydatne linki

Katalog kół naukowych i sekcji sportowych

Gdzie nas spotkać?

Tury rekrutacji

Filtry

 • Poziomy kształcenia

 • Formy studiów

 • Grupy studiów

 • Jednostki organizacyjne

Lp. Oferta Tura 1
1 Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego od: 01.04.2024 00:00
do: 22.07.2024 23:59
2 Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego od: 01.04.2024 00:00
do: 22.07.2024 23:59
3 Bezpieczeństwo narodowe (NC) od: 01.04.2024 00:00
do: 22.07.2024 23:59
4 Bezpieczeństwo narodowe (SC) od: 01.04.2024 00:00
do: 22.07.2024 23:59
5 Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna (SC) od: 01.04.2024 00:00
do: 22.07.2024 23:59
6 Budowa dróg i mostów (NC) od: 01.04.2024 00:00
do: 22.07.2024 23:59
7 Budowa dróg i mostów (SC) od: 01.04.2024 00:00
do: 22.07.2024 23:59
8 Budownictwo i inżynieria cyfrowa od: 01.04.2024 00:00
do: 22.07.2024 23:59
9 Budownictwo (NC) od: 01.04.2024 00:00
do: 22.07.2024 23:59
10 Budownictwo (SC) od: 01.04.2024 00:00
do: 22.07.2024 23:59
11 Chemia (SC) od: 01.04.2024 00:00
do: 22.07.2024 23:59
12 Elektronika i telekomunikacja (NC) od: 01.04.2024 00:00
do: 22.07.2024 23:59
13 Elektronika i telekomunikacja (SC) od: 01.04.2024 00:00
do: 22.07.2024 23:59
14 Energetyka (NC) od: 01.04.2024 00:00
do: 22.07.2024 23:59
15 Energetyka (SC) od: 01.04.2024 00:00
do: 22.07.2024 23:59
16 Geodezja i kataster (NC) od: 01.04.2024 00:00
do: 22.07.2024 23:59
17 Geodezja i kataster (SC) od: 01.04.2024 00:00
do: 22.07.2024 23:59
18 Geoinformatyka od: 01.04.2024 00:00
do: 22.07.2024 23:59
19 Informatyka (NC) od: 01.04.2024 00:00
do: 22.07.2024 23:59
20 Informatyka (SC) od: 01.04.2024 00:00
do: 22.07.2024 23:59
21 Inżynieria bezpieczeństwa (SC) od: 01.04.2024 00:00
do: 22.07.2024 23:59
22 Inżynieria geoprzestrzenna (NC) od: 01.04.2024 00:00
do: 22.07.2024 23:59
23 Inżynieria geoprzestrzenna (SC) od: 01.04.2024 00:00
do: 22.07.2024 23:59
24 Inżynieria kosmiczna i satelitarna (SC) od: 01.04.2024 00:00
do: 22.07.2024 23:59
25 Inżynieria materiałowa (SC) od: 01.04.2024 00:00
do: 22.07.2024 23:59
strony
Strony: 1, 2
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200